این استاندارد بین المللی ساختار توسعه ای سازمان ISO را با هدف بهبود یکپارچگی باسایر استانداردهای بین المللی و برای سیستم های مدیریتی به کار می گیرد .این استاندارد بین المللی، یک سازمان را در استفاده از رویکرد فرآیندی، همراه با چرخه ی PDCA و تفکر ریسک بنیان، توانمند می کند تا سیستم مدیریت کیفیت خود را با الزامات سایر استانداردهای مدیریتی یکپارچه نماید.این استاندارد بین المللی با ISO 9000 ,ISO 9004 دارای ارتباطات زیر است:- ISO 9000 سیستم مدیریت کیفیت-اصول و واژگان، پیش زمینه ای برای درک و اجرای مناسب الزامات این استاندارد بین المللی را ارائه می کند.- ISO 9004– مدیریت برای موفقیت پایدار یک سازمان-یک رویکرد مدیریت کیفیت، راهنمایی برای سازمان هایی است که مد نظر دارند که فراتر از الزامات این استاندارد بین المللی حرکت نمایند.پیوست “ب” جزئیاتی از سایر استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت و سیستم های مدیریت کیفیت را که کمیته ISO/TC 176 تهیه نموده است ، ارائه می دهد.این استاندارد بین المللی دربرگیرنده الزامات خاص برای سایر سیستم های مدیریتی همانند مدیریت زیست محیطی، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یا مدیریت مالی نمی باشد.استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت خاص منظور (صنعت محور) بر اساس این استاندارد بین المللی برای برخی صنایع تهیه شده اند. برخی از این استانداردها، الزامات بیشتری برای سیستم مدیریت کیفیت را تعیین می کنند در حالی که برخی دیگر، راهنمایی هایی را برای به کارگیری این استاندارد بین المللی در بخش صنعتی ويژه خود، ارائه می دهند.دسترسی آزاد به ماتریس ارتباطات میان بندهای این استاندارد بین المللی و ویرایش 2008 در پایگاه اینترنتی وجود دارد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت redirect.php?a=***.icsiran.com/ مراجعه نمایید.