هرکسی که از موتور دیزل ژنراتور استفاده می کند باید درمورد نحوه کار و ایمنی آن نیز اطلاعاتداشته باشد. دیزل ژنراتور ها ساعت های طولانی کار می کنند و نیازمند به نگهداری هستند. موتوردیزل ژنراتور از دو نوع ، سیستم خنک کننده می تواند استفاده کند :1 سیستم هوا خنک کننده2 سیستم مایع خنک کنندهموتور دیزل از نوع مایع خنک کننده مقاوم تر از سایر موتور دیزل ها در بازار هستند. موتورژنراتوری که با سوخت دیزل (گازوییل) کار می کند از تزریق مستقیم سوخت استفاده می کنند بنابرایننگرانی از بابت آتش سوزی مستقیم از موتور وجود ندارد . ذخیره سازی دیزل نسبتا ساده ( خطرناک) است چون سوختی با کمترین درجه آتش گیری است. عمر ذخیره سازی دیزل از بقیه سوخت هابیشتر است. دیزل در تمام پمپ بنزین ها در دسترس است و در قوطی یا بشکه محافظت می شود.هشدارهای امنیتی برای موتور دیزل ژنراتور تفاوتی با دیگر موتور های دیزل ندارد. از قرار دادندیزل ژنراتور در محیط های مرطوب باید اجتناب شوند . ملاحظاتی که باید برای ایمنی دیزلژنراتورها در نظر گرفته شوند نه تنها شامل ایمنی خود شما می باشد بلکه شامل ایمنی خود ژنراتور وموتور ژنراتور نیز می باشد.تعویض روغن طول عمر دیزل ژنراتور را افزایش می دهد. ژنراتور هایی که با رعایت اصول ایمنیمناسب بکار گرفته می شوند به راحتی به مدت ۳ سال کار می کنند. بازرسی تمام قسمت ها بصورتتک تک برای اطمینان از با کیفیت بودن ژنراتور ضروری است. تمیز نگهداشتن ژنراتور مانندجلوگیری از هر نوع نشتی یا خرابی الزامی است. حتی اگر دستگاه کنترل فشار روغن روی ژنراتورنصب شده باشد ، تمیز کردن ژنراتور قبل از شروع بکار موتور برای جلوگیری از خرابی بسیار مهماست. قرار دادن موتور دیزل ژنراتور در معرض هوای پاک برای خنک کردن موتور و تازه کردنهوای آن ضروری است. موتور های با توان دیزلی با سیستم خنک کننده آبی همراه می باشند ولیتهویه هم به همان میزان اهمیت دارد. سیستم خنک کننده آبی همراه با تهویه هوا در داخل محفظه میتواند از بالا رفتن بیش از حد دما جلوگیری کند. دستگاه دمنده هوا هم جهت محافظت ماشین از هرگونهآلودگی صوتی باید روی موتور نصب شود. فشار بالا می تواند دینام را از کار بیندازد بنابراین کنترلفشار برای افزایش طول عمر ژنراتور حیاتی است.موتور ژنراتور هایی که با دیزل کار می کنند نیازمند به یک پیش گرمایش قبل از شروع بکار و یکپیش سرمایش قبل از سوخت گیری می باشند. برای سوخت گیری مجدد باید ژنراتور خاموش شود تااز آتش سوزی جلوگیری شود.جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت redirect.php?a=***.parsiandiesel.com/ مراجعه نمایید.