اموزش ابتدايي
این رشته (آموزش ابتدايي) در سال ۱۳۶۴ تاسیس شده و پذیرش این رشته در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته می باشد.

دانشجویان این رشته در تربیت دانش آموزان دوران ابتدایی متخصص می شود و مراکز جذب آن ها در آموزش و پرورش و به ویژه مدارس ابتداییمی باشد.

اولاز همه ترم بندي دروس آموزش ابتدايي در مقطع كارداني رو ميگم تا دوستاني كه علاقهمند به اين رشته هستن بدونن كه وقتي وارد دانشگاه مي شن درمقطع كارداني اين دروسرو پاس مي كنند.لازم به ذكر ه كه دانشجويان پس از گذراندن هفت ترم فارغ التحصيل مي شوند ، يعني در هر نيمسالتحصيلي مجاز به انتخاب 15 واحد براي تحصيل هستند و بعلاوه ترم تابستان كه يك ترممحسوب مي شود و دانشجويان مجاز به انتخاب 10 واحد هستند.

كلاسهاي تشكيلي دانشگاه روز هاي چهار شنبه ، پنج شنبه و جمعه هست ...كه كلاس ها بهصورت فشرده برگزار مي شود.

دروس عمومي و پايه :
جمعیت و تنظیم خانواده ، آموزش قرآن ، اندیشه اسلامی یک ، کلیات روشها و فنون تدریس یک ،
وصایاامام ، روانشناسی عمومی ، بهداشت و محیط زیست، روانشناسی تربیتی ، مقدمات
روشهایمطالعه و پژوهش ، کلیات روشها و فنون تدریسدو ، آشنایی با قانون اساسی ، تربیت
بدنییک ، فارسی عمومی ، طراحی و تولید مواد آموزشی، آموزش قرآن ، صرف و نحو کاربردی
سه، تمرین معلمی یک ، وصایا ، ترجمهاز عربی به فارسی و بالعکس ، اندیشه اسلامیدو ،
آئینزندگی ، تمرین معلمی دو ، صرف ونحو کاربردی دو ، روانشناسی کودکان استثنایی


دروس تخصصي :
خوشنویسییک ،کاردستی ، روش تدریس فارسی دوره ابتدایی ، ورزشو بازیهای دبستانی ،
تفسیرمقدماتی یک ، فلسفه یک ، تاریخ اسلام یک ، کلیات عرفان ، روش تدریس و بررسی کتب
عربیدوره راهنمایی یک ، روش تدریس قرآن دوره ابتدایی ، روش تدریسبازی در دوره ابتدایی ،
بررسیکتب اجتماعی دوره ابتدایي ، روش تدریس و بررسی کتب هنر دوره ابتدایی ، خوشنویس دو
،روانشناسی کودکان استثنایینكته : جمع کلواحد کاردانی آموزش ابتدایی 85 واحد + دروس پیش دانشگاهی
رعایت انتخاب واحد سالی (اول و دوم و سوم جمعاً 40 واحد) و رعایت پیشنیاز الزامی است.