گواهينامه عمدتاً در مواقعى به كار مى رود كه توليد كننده و مصرف كننده مستقيماً با يكديگر در تماس نباشند. براى مثال دربازارهاى داخلی و بين المللى كه مصرف كننده به راحتى نمى تواند ثابت كند محصول مورد نظر به روشى كه توليد كننده اظهارمی*كند توليد شده است، داشتن گواهينامه بسيار سودمند است.ثبت گواهینامه در مجامع بین المللی كمك مى كند يك محصول از محصولات ديگر تميز داده شود و اين كمك خوبى براى تبليغ محصول در بازار خواهد بود. گواهينامه، دسترسى به بازار را نيز آسان تر كرده است، و در برخى موارد منجر به افزايش قيمت هاى توليد كننده مى شود.به*طور کلی داشتن گواهى براى اين است كه نشان دهيم براى توليد محصول از روش هاى خاصى استفاده شده است يا محصول داراى ويژگى هاى خاصى مطابق با يك استاندارد است.اهداف مورد نظر از دریافت گواهینامه های کشاورزی عبارتند از:دستیابی به امنیت و ایمنی غذاییبه حداقل رساندن آلودگی فیز یکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی محصولاتجلوگيري از تبعات و آثار زيان بار استفاده بي رويه از نهاده هاي شيميايي برسلامت انسان و محيطاستاندارد سازی فرایند تولید محصولاتتولید محصولات گواهی شده سالمبسترسازی برای استقرار نظام پایش، گواهی و رهگیری محصولات کشاورزیایمنی زیستی و حفاظت از محيط زيست در فعالیت های کشاورزیارتقای بهداشت حرفه ای کشاورزیارتقاء کیفیت بهداشتی محصول تولیدیبهبود راندمان مصرف و کاربرد کود و سموم کشاورزیپيش درماني و صرفه جويي در مداوا و درمان بيمار يهاي بيدار و پنهان به وجود آمده ناشي از*مصرف بي رويه نهاد ه هاي شيميايي بر سلامت انسانحمايت از بهره برداراني كه حدود مجاز استفاده از نهاد ه*هاي شيميايي را مراعات مي*كنند، با گواهي محصول توليدي، جهت عرضه با قيمت بيشتر در بازارفرهنگ سازي و ترويج مباني توليد محصول سالم جهت افزايش نگرش آحاد جامعه نسبت به كاهش اين محصول و آشنايي آنها با كيفيت محصولات مختلف توليدي .جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت redirect.php?a=***.icsiran.com/مراجعه نمایید.