STANDBYتوان اضطراری (Standby) برای 350 تا 400 ساعت کار در سال تعریف می شود. بر این اساس موتور ژنراتور میتواند به ازای هر 12 ساعت کارکرد 10 % اضافه توان داشته باشد .PRIMEاین توان برای کارکرد 750 ساعت در سال تعریف میشود.CONTINUOUSبه معنی کارکرد بدون وقفه (24 ساعته) و سالانه است. موتور ژنراتورهای با دور پایین و گازسوز دارای چنین توانی هستند که برای 7000 ساعت یا بیشتر قابل تعریف است.جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت redirect.php?a=***.parsiandiesel.com/ مراجعه نمایید.