ردپای آب یک فرآیند (Water footprint of a process) الف- ردپای آب آبی (Blue water footprint)ردپای آب آبی به عنوان یک شاخص جهت برآورد و تعیین آب تازه مصرفی (سطحی و زیرزمینی) مورد بحث قرار می باشد.آب آبی به چهار صورت مختلف مورد مصرف قرار می گیرد:1- آب تبخیری2- آب موجود در محصول3- مقدار آبی که از حوزه آبگیر مربوطه برداشت شده ولی برگشت آن به همان حوزه نیست ، مثلا به دریا یا حوزه دیگری می ریزد4- مقدار آبی که از حوزه آبگیر مربوط به فرآیند برداشت گردیده ولی در همان دوره زمانی به آن حوزه برنمی گردد و برگشت آن در زمان دیگری اتفاق می افتدمقدار آب تبخیری پر اهمیت ترین آب مصرفی در فرآیندها می باشد به گونه ای که بعضی اوقات معادل کل آب مصرفی در نظر گرفته می شود که البته صحیح نیست. آب تبخیری در فرآیند تولید به شکل های مختلفی رخ می دهد؛ من جمله : مخازن ذخیره ، عملیات انتقال آب (مانند کانالهای روباز) ، فرآیند تولید (بخار آب) ، جمع آوری و دفع (کانالهای زهکشی و فرآیند تصفیه فاضلاب). لازم به یادآوری است که مقادیر آب مصرفی به معنای ناپدید شدن آن نیست ، زیرا آب مصرفی در چرخه گردش آن وارد شده و برگشت آن می تواند در محل های دیگری اتفاق بیفتد. آب یک منبع تجدید پذیر است اما این به معنای دسترسی نامحدود به آن نیست و در یک دوره زمانی خاص فقط حجم محدودی از آبها به رودخانه و آبهای زیرزمینی شارژ می شود.در فرآیندهای صنعتی، آب مصرفی را می توان جهت هر کدام از اجزاء فرآیند بصورت مستقیم و غیرمستقیم محاسبه نمود. عموما می توان دریافت که چه مقدار از این آبها در محصول وارد شده و جزیی از آنست، اما مابقی آبهای آبی مصرفی (تبخیری) در؛ ذخیره سازی، عملیات انتقال و تصفیه فاضلاب، بصورت مستقیم محاسبه نمی شوند بلکه از تفاوت بین میزان برداشت آب و دور ریز آن بدست می آیند.اطلاعات مربوط به آب مصرفی فرآیندها را اساسا می توان با توجه به میزان مصرف هر کدام از آنها بدست آورد اما دسترسی به اطلاعات فوق از این طریق بسیار مشکل بوده و داده های موجود عموما براساس میزان آب برداشتی تهیه و ارائه گردیده است. بهترین منبع اطلاعاتی آب مصرفی فرآیندها؛ سازندگان و سازمانهای منطقه ای یا جهانی می باشد.در فرآیندهای کشاورزی نیز میزان آب مصرفی از نوع آبی (Blue water) در عملیات آبیاری، براساس میزان برداشت آب و نه مقدار مصرف آن به دست می آید. محاسبه مقدار آب تبخیری در فرآیند رشد گیاهان (evapotranspiration) بسیار مشکل بوده و برآورد آب مصرفی و تفکیک میزان آب آبی و سبز براساس مدلهای توازنی داده های؛ خاک، اقلیم و مشخصات محصول و مقدار آبیاری صورت می پذیرد.redirect.php?a=***.icsiran.com/