نویسند: پارمیس 77
_________________
خلاصه اي از داستان رمان:
اراگل - - -
من- د رها کجا ميري وايسا دختر
ارا گل حرف نزنا فقط بيا دنبالم
من- تا نگي کجا ميري نميام
وايسادم قيافمو شبيه کسايي که قهر کردن کردم که رها برگشت نگام کردو گفت _
وا دختر توچقدر عجولي ايييييششششششششششششششششش لوس
من_ نه خيرم لوس نيسم _ ه
سي ديگه آخه تک بچه اي
من_ نه تو خوبي بااون داداش گللللتتتتت
_ هوييي با داداش گل من درست حرف بزنا
من_ چشم اوليا حضرت
افرين حاالم پاشو بريم ديگه
من_ ميزنمتااااااااااا
_ اي بابا ديگه چرااا
من_ بگوو کجا مي خوايم بريم
_ يه جا باحال
من_ واييييي اخ جون بريم _ نگا تروخدا ميگم لوسي اما قبول نداري
من_ ايش بيشعور اصالا نميام
_ بيا ديگه عشقم،عزيزم،گلم و
… _________________
تاریخ: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395
_________________
_________________
لینک دانلود redirect.php?a=romankhane.ir/ShowRoman.php?id=6
_________________
رمانهای بیشتر در سایت رمان خانهرمان خانه