نویسند: مجتبی ورشاوی
_________________
سربازی گمنام برای ماموریت به لبنان می رود و مجبور به زندگی بازنی الکلی به نام حمیرا میگردد و
شب ٢۴ ماه فروردین بود شبی از شب های اقامت درخانه علی (کبوتر راهنمای من در بیروت) که اسمش بود وخودش نه. نرم وساکت ... در چند متری تخت خواب پهن ومتجددانه ای روی کف دراز کشیده بودم . هوس رخت خواب خودم را داشتم و ذھن پریشانم سعی در توجیه وقایع آن روز داشت . چه کار بی حاصلی
… _________________
دوشنبه 3 خرداد 1395
_________________
_________________
لینک دانلود redirect.php?a=romankhane.ir/ShowRoman.php?id=9
_________________
رمانهای بیشتر در سایت رمان خانهرمان خانه