اگر فكر مي كنيد تواناي حافظه شما بالا است ، پس ثابت كن ،اگر بتوانيد تا مرحله 20 بريد نابغه ايد ، حافظه عدد يك بازي براي تقويت حافظه است و حافظه شما را قوي مي كند نحوي بازي به اين صورت است كه يك عدد چند رقمي نمايش داده مي شود و بعد پنهان مي شود و شما بايد آن عدد ها را با دكمه هاي داخل بازي وارد كنيد و هنگامي كه مجموع جواب هاي مثبت ومنفي 9 تا شد يعني 9 تا درست بزنيد بدون غلط ،به مرحله بعد مي رويد دانلود از اینجا : redirect.php?a=tahansoft.ir/%D8%AD%D8%A7%D9%...9%D8%AF%D8%AF/