آن چه در کلیپ زیر می بینید بچه ۷ ماهه ای است که با مار بازی می کند. این کلیپ زیبا را ببیند.بچه مار را داخل دهان می کند و مار آسیبی به او نمی زند.danakadeh.ir/?p=7543