به گزارش خبرگزاری تسنیم، گروه معماری کونگو کوما با فناوری جدید قلمی ساخته*اند که با استفاده از آن معماران طراحی ساختار مورد نظر خود را در فضا ترسیم می*کنند. در واقع این طراحی ملموس بوده و یادآور اهمیت عامل انسانی در طراحی*های دیجیتالی است، هرچند ماشین*آلات جایگزین نیروی انسانی شود.از دیگر روش*های این چاپ سه* بعدی معماری پایه ثابت آن در هر طراحی و قلم دستی متغیر آن است. این قلم با چاپ سه*بعدی از رشته*های ترموپلاستیک میله*ای و اتصال به میله اکریلیک استفاده می*کند.کوین کلمنت یکی از دانشجویان این گروه اظهار کرد: این فناوری جایگزین روش*های سنتی و نیروی انسانی شده است.ارائه طرح*های ساختمانی برای انسان غیرقابل لمس بوده و با این فناوری دوگانگی بین ماشین و تولیدات ساخته انسان تغییر خواهد کرد. این روش بخشی از برنامه شهرسازی و معماری جهانی ۳۰ به سرپرستی کوماست.redirect.php?a=parsiranco.com/new