- ورود اطلاعات و تکمیل فرم اینترنتی اظهارنامه ی ثبت علامت- ارسال و تکمیل مدارک (الف)اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه وکارت ملی ب)اشخاص حقوقی:ارایه ی پروانه ی بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه ی کسب برابر اصل شده، تصویر اولین روزنامه ی رسمی شرکت.(آگهی تاسیس)و روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره ی شرکت که دوره ی آن سپری نشده باشد(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد). کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان دارندگان حق امضا.- نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی وتوضیح در برگی جداگانه در خصوص علامت ،مدارک دال بر فعالیت مستند ، به عنوان مثال جواز تاًسیس از صنایع یا پروانه ی بهره برداری صنایع یا پروانه ی ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه ی کسب و یا هر مدرک قابل قبولی که اثبات کننده ی فعالیت شما در حوزه ای باشد که قصد ثبت علامت برای آن را دارید ، همین طور معنی کلمه وتوصیف آن .( در صورتی که علامت به صورت لاتین باشد وجود کارت بازرگانی الزامی است) - برابر اصل کردن مدارک توسط وکیل- پرداخت مبلغ حق الوکاله و اخذ شماره ی فیش واریزی -تنظیم مدارک و ارجاع به اداره ی مالکیت صنعتی-در صورت ابلاغ اخطار ،می بایست رفع نقص سریعاً صورت بگیرد والا رد می شود(30 روز) -استفاده از حق تقدم (در صورت لزوم ) در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند، می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.-نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی - تاییدیه مقام صلاحیت دار(در صورتیکه ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد) در صورت لزوم.- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی مطابق جدول هزینه هاکارا ثبت ارائه دهنده ی بهترین خدمات و مناسب ترین قیمت ها در امور ثبتی با کارا ثبت مشاور ثبتی خود باشید. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]