نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: روند تحوّل در عمران و توسعۀ روستاهای ایران

 1. #1
  کاربر سایت

  آخرین بازدید
  سه شنبه ۲۳ شهریور ۹۵ [ ۱۱:۲۸]
  نوشته ها
  3
  امتیاز
  88
  سطح
  1
  Points: 88, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0%
  دستاوردها:
  7 days registered
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  روند تحوّل در عمران و توسعۀ روستاهای ایران

  الف- عمران روستائی تا پیش از انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی اصلاحات ارضی مهم ترین تحوّل در جامعۀ روستائی ایران پیش از انقلاب اسلامی است . به همین جهت توسعه و عمران روستائی را تا پیش از انقلاب اسلامی باید در دو دورۀ متفاوت ارزیابی کرد . دورۀ نخست که دهه های پیش از اصلاحات اراضی را از ابتدای قرن اخیر در بر می گیرد و مهم ترین مشخّصۀ این دوران، سیطرۀ نظام”بزرگ مالکی ” است که مانعی اجتماعی برای عمران روستاها و توسعۀ خدمات و زیرساخت ها توسط دولت و نهادهای با تهیّۀ قوانینی برای کدخدایی و – روستائی است .در این دوره، نخستین گام ها در دهۀ .(1310-20) توسعۀ روستاها، … برداشته شد در سال 1331 دولت دکتر مصدّق علیرغم مقاومت مالکان، قانونی را به تصویب رساند که موجبات توسعۀ زیرساخت های روستائی را توسّط شوراهای روستائی با ایجاد صندو ق های توسعه فراهم می کرد. منبع تأمین اعتبار و سرمایه برای صندوق های توسعه بخشی از بهرۀ مالکانه بوده که میباید توسّط شوراهای روستائی برای تأمین آب، ایجاد راه، ایجاد مراکز برق و توسعۀ صنایع محلّی و همچنین تأمین سایر نیازهای روستائی مانند حمّام، انبار و … هزینه شود.از سال 1335 قانون دیگری برای اصلاح امور اجتماعی و توسعۀ دهات به تصویب رسید که نقش بیشتری به دولت برای توسعه و عمران روستائی می داد تا با اعتبارات دولتی و کمک های خارجی (عمدتا آمریکا ) به این امور بپردازد . تجربۀ این دوره نشان داد که مانع اصلی برای توسعۀ روستاها و عمران روستائی، نظام کهنۀ “بزرگ مالکی ” است .اصلاحات ارضی در ایران که سالها به طول انجامید، گرچه نظام “بزرگ مالکی” را ریشه کن نکرد، ولی با فروش اراضی ما لکین به زارعین، به تدریج بهره برداری های خانوادگی و “خرده مالکی ” افزایش یافت و موجب گرایش روستائیان صاحب زمین به مشارکت برای توسعۀ روستاها گردید . دولت نیز با اجرای برنامه های عمرانی موجبات توسعه وعمران روستائی را تا حدودی فراهم ساخت.یکی از فعالیت های چشمگیر و حساس این دوران، ایجاد و گسترش کشت و صنعت و پی ریزی واحدهای نوین بهره برداری و تولید در محیط روستائی با ایجاد شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی تولید بود.واحدهای کشت و صنعت به منظور نوسازی مناطق روستائی و اشاعۀ روش ها و تکنیک های مدرن کشاورزی ایجاد شد و گسترش یافت که عمدتاً در مناطقی برخوردار از اراضی مرغوب و آب فراوان بود . این واحدها سریعاً به عرصه ای روند تحوّل و چالش های عمران و توسعۀ روستائی در ایران برای حضور سرمایۀ خارجی در کشاورزی ایران مبدّل گشت . البتّه تلاش برای ایجاد چنین واحدهایی در سا لهای دهۀ 30 آغاز شده بود که نمود بارز آن حضور یک واحد بزرگ کشت نیشکر در اراضی سد دز 2 (مشاورین دی. اچ. وی، 1979 ) بود . ولی با تدوین و تصویب قانون ایجاد واحدهای کشت و صنعت و حمایت های مالی ویژۀ دولت و اعطای برخی امتیازات، مشارکت شرکت های چند ملیتی در ایجاد این واحدها گسترش یافت؛ به طوری که در آستانۀ انقلاب اسلامی، طبق گزارش اوّلین سمپوزیوم سیاست های کشاورزی ایران در سال 1357 ، وسعت اراضی تحت تملک کشت و صنعت ها به 220 هزار هکتار رسید که مشتمل بر 38 کشت و صنعت بود . یازده واحد از این کشت و صنعت ها دولتی بوده که برخی دارای بیش از ده هزار هکتار زمین مزروعی بودند.با ایجاد کشت و صنعت ها، روستاهای مستقر در گسترۀ کشت و صنعت ها تخریب شده و شهرک های جدیدی شکل گرفت که تا سال 1356 محدود به پنج شهرک با دو هزار خانوار بود که سکونتگاه کارگران کشاورزی کشت و صنعت ها گردید.تشکیل شرکت های سهامی زراعی یکی دیگر از اقدامات دولت در این دوره است که با هدف افزایش تولید و درآمد و یکپارچگی اراضی ایجاد شد . تا سال 1357 جمعاً 93 شرکت سهامی زراعی حدّود 35 هزار سهامدار پدید آمده بود که حدود 850 پارچه آبادی با وسعتی حدود 410 هزار هکتار اراضی مزروعی را در بر می گرفت . در این شرکت ها عضویّت روستائیان اجباری بوده و با سلب حق فروش زمین، مالکیّت زمین به مالکیّت سهام مبدل گردید.ایجاد تعاونی های تولید نیز یکی از اقدامات دولت بود که از اوایل دهۀ 50 با توجّه به دشواری سلب مالکیّت فر دی در بسیاری از مناطق روستائی و به منظور گسترش زراعت جمعی، همراه با افزایش تولید و درآمد آغاز شد و تعداد آن در آستانۀ به 39 شرکت رسید که حدود 258 پارچه آبادی با قریب یکصدهزار هکتار اراضی مزروعی را در بر می گرفت و صاحبان اراضی این شرکت ها حدود 11200 زارع بودند.پس از اصلاحات ار ضی و تا آستانۀ انقلاب اسلامی، سه برنامۀ عمرانی پنج ساله اجرا شد که شامل برنامه های عمرانی سوّم، چهارم و پنجم ایران قبل از انقلاب اسلامی است.در سال های اولیۀ اجرای اصلاحات ارضی، برنامۀ سوم عمرانی کشور اجرا شد که در این برنامه برای نخستین بارتوسعۀ روستائی، به عنوان زیرمجموعه ای از بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفت . در این برنامه با سرمایه گذاری های دولت، موجبات اجرای 1900 طرح روستائی شامل راه، حمّام، مدرسه، تأمین آب و … فراهم شد .در برنامۀ چهارم، توسعه و عمران روستائی مستقلّاً به عنوان یک بخش تلقّی گردید که عمدتاً توسعۀ زیرساخت های 79 پژوهش جغرافیایی روستائی را در بر می گرفت. از جملۀ آن تأمین آب، برق، ایجاد راه و زیرساخت های بهداشتی که می بایست با مشارکت روستائیان انجام پذیرد . در این برنامه اجرای پروژ ه ها منوط به تأمین هزینه ها توسّط روستائیان بود، که موجب مشارکت گستردۀ روستائیان داوطلب برای توسعۀ زیرساخت های روستائی گردید .در برنامۀ پنجم عمرانی که آخرین برنام ۀ اجرا شده پیش از انقلاب اسلامی است، با بهر ه گیری از تجارب گذشته،برای توسعۀ روستائی برنامه ای راهبردی و ساختاری تدوین شد.راهبردهای اصلی توسعۀ روستائی این برنامه، مدرنیزاسیون روستا و ایجاد روستا – شهرهای جدید، عدم تمرکز ومشارکت محلی در توسعۀ روستائی و توزیع متعادل سرمایه گذاری ها برای توسعه و عمران روستائی بود . برنامۀ ساختاری برای عمران روستائی نیز ایجاد 1200 حوزه روستائی بود که 14 هزار ده با حدود ده میلیون نفر جمعیّت را در بر می گرفت.هر حوزۀ روستائی، شامل یک مرکز روستائی و حد ود ده تا پانزده آبادی اقماری بود که مقرر شد کلیۀ خدمات و زیرساخت های روستائی برای مراکز روستائی تأمین و ایجاد گرد د تا مورد استفاد ۀ آبادی های اقماری نیز قرار گیرد.مسئله اساسی در این برنامه تأکید بیشتر به جنبه ی فیزیکی توسعه با استفاده از الگوهای خارجی و تا حدّی ناسازگاری با شرایط طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محیط روستائی ایران بود . از سوی دیگر ، در سا ل های اجرای این برنامه با افزایش درآمد نفت، شهرنشینی و فعّالیّت های اقتصادی در شهرها رونق یافت و نابرابری های شهری و روستائی فزونی گرفت. مهاجرت های روستائی بیش از پیش افزایش یافت و به هجوم روستائیان به شهرها انجامید.ب- عمران روستائی پس از انقلاب اسلامیبا انقلاب اسلامی بقایای نظام “بزرگ مالکی ” در روستاهای کشور از میان رفت و محرومی ت زدایی از روستاها وظیفۀ اساسی برای حکومت اسلامی تلقی شد . نهادهای جدیدی برای خدمات رسانی به روستاها پدید آمد که ؛ جلب نیرو های داوطلب و مشارکت عمومی روستائیان، به طور گسترده و فراگیر، خدمات و زیرساخت های روستائی توسعه یافت. در این سال ها بیش از دهه های انقلاب اسلامی در محیط روستائی زیرساخت هایی چون راه، برق، آب و … احداث شد. امّا جنگ تحمیلی و محاصرۀ اقتصادی، تجهیز منابع انسانی و مالی برای توسعۀ خدمات و زیرساخت های روستائی را با محدودیّت های اساسی رو برو ساخت.پس از جنگ با اجرای نخستین برنامه عمرانی برنامه ریزی برای توسعه، آغاز می شود، و در اوّل ین برنامۀ عمرانی،توسعه و عمران روستائی با اجرای طرح هایی گسترده مورد توجه قرار گرفته و سرمایه گذاری عظیمی برای تأمین نیازهای زیرساختی و بهسازی روستاها اختصاص می یابد.دومین برنامۀ عمرانی شامل تجارب جدید برای گسترش زیرساخت های توسعۀ روستائی مانند ایجاد نواحی صنعتی و مجتمع های آبرسانی است . در این برنامه اصلاح نظام استقرار در محیط روستائی به ویژه در نواحی دارای روستاهای روند تحوّل و چالش های عمران و توسعۀ روستائی در ایران مورد توجه قرار گرفت . به تدریج مشخص شد که به دلایل متعدد، توسعۀ خدمات و زیرساخت های روستائی در تمامی روستاها میسر نیست ؛ زیرا از یک سو منابع مالی محدود و از سوی دیگر ایجاد زیرساخت برای تمامی روستاها، فاقد توجیه اقتصادی و بعضاً فنی است . به همین جهت برای توسعۀ منطقی خدمات و زیرساخت ها، متناسب با شرایط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی روستاها، مطالعاتی انجام گرفت که نهایتاً به استاندارد کردن خدمات و زیرساخت های روستائی با توجه به آستانۀ جمعیّت و فاصله انجامید که دارای الگویی سلسله مراتبی برای خدمات رسانی به فضاها و مراکز روستائی ایران بود.با توسعۀ زیرساخت های جدید آبرسانی که به صورت مجتمع انجام میگیرد، بی شک برخورداری از آب آشامیدنی،پوشش بیشتری خواهد یافت. همچنین در دهۀ اخیر حدود 825 مرکز روستائی بهسازی شده و از زیرسا خت های مناسبی برخوردار شده است.منبع: redirect.php?a=[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

 2. #2
  کاربر سایت

  آخرین بازدید
  شنبه ۱۴ بهمن ۹۶ [ ۱۴:۳۶]
  نوشته ها
  26
  امتیاز
  387
  سطح
  1
  Points: 387, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 65.0%
  دستاوردها:
  Tagger Second Class250 Experience Points3 months registered
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 2 در 2 پست

  عالی بود. ممنون

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •