مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود:-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ-شرکت نامه 2 برگ-اساسنامه 2 جلد-صورت جلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه-فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران برابر اصل-اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز-قتوکپی کارت ملیچند نکته :-ثبت کلیه ی شرکت های مذکور (سهامی عام،سهامی خاص،با مسئولیت محدود،تضامنی،نسبی،مختلط سهامی،مختلط غیر سهامی،تعاونی) در این قانون(قانون تجارت) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.(م 195 ق ت)-حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.-حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.-سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود،اسم شریکی که در نام شرکت قید می شود،حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود(م 95 ق ت)-شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه ی سرمایه ی نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود،باطل و از درجه اعتبار ساقط است.(م 97 ق ت)-کلیه ی شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.(م 98 ق ت)-سهم الشرکه که شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با سهم الشرکه که شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره در آید.سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیره نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.(م 102 ق ت)-انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.(م 103 ق ت)-پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت،نسبت به تهیه ی دفاتر قانونی(دفتر روزنامه و کل)و پلمپ آن ها در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند.کارا ثبت ارائه دهنده ی برترین ها در امور ثبتیاعتماد و رضایت شما افتخار ماست.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]