1ـ وکالتنامه در صورتیکه این کار توسط نماینده قانونی شخص انجام پذیرد .2ـ تعداد 10 نمونه از برند تجاری به شکل گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامهیکسان بوده و ابعاد آن* حداکثر 6*6 *سانتی*متر باشد. در صورتیکه ارائه علامت به صورتگرافیکی نباشد 10 عدد از کپی یا تصویر علامت در همین ابعاد ارائه خواهد شددر صورتیکه اداره ثبت علائم تجاری و مالکیتهای صنعتی نمونه علامت را مناسب تشخیص ندهد، ارائه نمونه دیگری الزامی میباشد. در هر حال، برند یا علامت تجاری باید به همان شکلی که درخواست و ثبت می*شوداستفاده گردد .3ـ در حالتیکه علامت یا برند تجاری سه بعدی باشد ، ارائه برند به شکل نمونه گرافیکی یا تصویردوبعدی برگه به شکلی که از 6 جهت متفاوت تنظیم و در کل یک عددنمونه واحد کههمان علامت سه بعدی را تشکیل دهند، اجباری میباشد .4 ـ مدارکی که مربوط به حق تقدم علامت تجاری میباشد میبایست همزمان با ارائه اظهارنامه ثبت یا نهایتا ظرف مدت زمان 15روز از آن تاریخ ارائه گردد .5 ـ تسلیم مدارک مرتبط با فعالیت در حوزه ذی*ربط مانند جواز کسب یا جواز تاسیس که مورد تایید اداره ثبت علامت و مالکیتهای صنعتی باشد .6 ـ مدارک شناسایی نماینده قانونی معرفی شده از طرف ذینفع7 ـ مدارک شناسایی ذینفعان .8 ـ رسید پرداخت هزینه های واریزی. 9ـ. نسخه*ای از قوانین و موارد استفاده از علامت*جمعی و ارائه تصدیق و مجوز مقامذیصلاح ، صنف اتحادیه وزارتخانه یا ارگان مرتبط، در حالتیکه که ثبت برند جمعی مورد درخواستباشد.ماده112 ـ در حالتیکه ذینفع درخواست حق تقدم نماید ، زمانتقاضای برند یا علامت باید درخواست مورد نظر خود را به همراه مدارک مورد نیاز که دال بر این حق باشد، بهاداره ثبت علائم و مالکیتهای صنعتی ارائه نماید. این درخواست باید شامل منضمات زیر باشد:1ـ شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی. 2ـ محلی که اظهارنامه اصلی در آن کشور تنظیم و ارائه گردیده و یا در حالیتکه اظهارنامه بین*المللی یا منطقه*ای ، سازمانی که اظهارنامه در آن محل ارائه گردیده است.درخواست حق تقدم میبایست به طور همزمان با تاریخ تسلیم اظهارنامه تسلیم گردد .هرگاه حق تقدم دو یا چند اظهارنامه اصلی ادعا شود، ولی می*توانا طلاعات هر دو یا هر چند را در یک درخواست قید و ارائه کرد. در اینحالت مرجع احتساب حق تقدم تاریخ تسلیم نخستین اظهارنامه میباشد.در حالیتکه حق تقدم ادعایی متشکل از کلیه کالاها و خدمات مندرج در اظهارنامهقبلی نبوده باشد ، اشاره به کالاها یا خدماتی که مورد نظر و ادعا باشدالزامیست.ماده113 ـ میزان زمان حق تقدم در ثبت برند تجاری ، 6 ماه از زمان تنظیم اظهارنامه اصلیمیباشد . در این مورد روز تسلیم جزء مدت زمان محاسبه نمیگرد و در صورتیکه آخرین روز با روز تعطیل مصادف گردد ، این زمان تا آخرین ساعت اولین روز اداری پس از تعطیلات تلقی میگردد.ماده 114 ـ منظور از تاریخ اظهارنامه تاریخ ارائه آن میباشد،به شرط آنکه در زمان ارائه شامل موارد زیر باشد:1ـ نام متقاضی2ـ آدرسی که ابلاغ میبایست در آنجا انجام گیرد .3ـ نمونه برند4ـ طبقات علامت یا برند5 ـ فیشهای واریزیماده 115 ـ متقاضی می*تواند تا قبل از انتشار آگهی نسبت به اصلاح آدرس، تغییر نماینده قانونی و کاهشطبقات موضوع برند اقدام نماید. البته پس از پرداخت هزینه های دولتی ماده116 ـ ذینفع یا وکیل وی در هر زمان پیش از ثبت برند که صلاح بداند میتوانداز اداره ثبت علامت و مالکیتهای صنعتی اظهارنامه خود را استرداد نماید. البته در صورت استرداداظهارنامه، هزینه*های پرداختی استرداد نمیگردد .ماده 117 ـ اداره ثبت علامت و مالکیتهای صنعتی بعد از دریافت اظهارنامه و ضمائم و احراز شرایط مقرر درآن را در دفتر ثبت وارد و برروی هریک از نسخ اظهارنامه،تاریخ و شماره اظهارنامه آنرا قید نماید و نسخه 2 آنرا که دارای همانموارد نسخه اصلی است، پس از امضا و مهر و ارائه تاریخ وصولآن با کلیه حروف، بعنوان رسید به ذینفع استرداد خواهد کرد.درخصوص اظهارنامه*هایی که از طریق پست سفارشی ارسال میگردند، در صورت تنظیماظهارنامه ، نسخه دوم آن*ها با ضمائم توسط و با پرداخت هزینه توسط اداره ثبت علائم و مالکیتهای صنعتی با پستسفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب بههمین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه*های واصله به صورت الکترونیکی خواهد بود.redirect.php?a=samansabt.com/