مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی:-یک نسخه مصدق از شرکت نامه-یک نسخه مصدق از اساسنامه-اسامی مدیر یا مدیران شرکت-نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه -سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41 و 44-نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]