شما در این فایل یک تقویم اجرایی کامل و درست را خواهید دید که هیچ مدرسه ی چنین تقویم اجرایی نمی تواند بزند این کامل ترین تقویم اجرایی است در این لینکredirect.php?a=saedsaed9519.sanafa.ir/