پذیره نویسی چیست؟مراجعه به عموم مردم برای تامین قسمتی از سرمایه شرکت در شرف تاسیس را پذیره نویسی گویند.برای این که سهام شرکت از طرف خریداران تعهد گردد آنان باید ورقه ای را به نام "ورقه تعهد سهم" که حاکی از قبول و تعهد پرداخت بهای سهم است،تکمیل و امضاء کنند این عمل را پذیره نویسی می گویند.ظرف مهلتی یا مدتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است،علاقه مندان به بانک مراجعه می نمایند و ورقه تعهد سهم را تکمیل و امضاء و اقلاَ مبلغ 35 درصد تعهدات را نقداَ به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت می دارند.امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی شرکت می باشد.موسسین می توانند مهلت پذیره نویسی را تمدید نمایند.زیرا در این مورد منعی در قانون مشاهده نمی شود.طرح اعلامیه پذیره نویسی که به وسیله موسسین تهیه و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می شود برابر ماده 59 ل.ا.ق.ت باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:1-نام شرکت؛2-نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛3-مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛4-مدت زمان ثبت شرکت؛5-هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.6-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.7-در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛8-تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛9-ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛10-در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛11-ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛12-ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛13-تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛14-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛15-چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسانهر کس با سوء نیت به انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد،مبادرت کند به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و اگر اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد،مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد بود.تحصیل اجازه از مرجع ثبت شرکت ها جهت انتشار اعلامیه ی پذیره نویسی شرکت های سهامی عامشرکت های سهامی عام قبل از فروش و عرضه ی سهام جدید مکلفند بدواَ طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام جدید را که بایستی بر اساس ماده ی 174 ل.ا.ق.ت تنظیم شود به انضمام آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب شرکت برای کسب اجازه جهت انتشار به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.چنانچه تا آن هنگام شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم نکرده باشد این مطلب باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی ....[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]