علاماتی که ثبت شده باشند از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت خواهند شد و مدت اعتبار علامت ثبت شده ده سال است.ولی صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او،می تواند ثبت علامت را تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن،هر ده سال یک بار تجدید نماید.در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال،با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق،هر تجدید ثبت حق مزبور را برای ده سال دیگر تضمین می نماید.مدارک مورد نیاز جهت تمدید علامت تجاری،برند /مارک عبارتست از:الف)اشخاص حقیقی1-کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت2-نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز3-مهر و امضاء وکالتنامهب)اشخاص حقوقی1-کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضاء2-کپی روزنامه رسمی شرکت و تمام تغییرات3-نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات4-مهر و امضاء وکالتنامهبموجب ماده 91 درخواست تمدید ثبت علامت باید حاوی نکات ذیل باشد:1-شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.2-طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.3-اسم و آخرین نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.تبصره 1-درخواست تمدید ثبت وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد.تبصره 2-در موقع تمدید ثبت مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را بر اساس آن تصحیح نماید.هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط به روزنامه رسمی به عهده مالک علامت خواهد بود.تبصره 3-مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید درخواست جداگانه را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر،تسلیم مرجع ثبت نماید.تبصره 4-در صورت تغییر طبقات یا کالاها مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی می شود.مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم،آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت و شماره آن را با قید و نسخه دوم آن که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.(ماده 90)مطابق ماده 128 ثبت علامت در دفتر ثبت با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد.1-اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت2-اسم و نشانی نماینده قانونی او در صورت وجود3-الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است.4-تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ در صورتی که رنگ به عنوان مشخصه و یا ویژگی علامت باشد.5-تاریخ کامل و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت....[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]