ماده 105 ـ جهت ثبت علامت باید اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت است.ماده 106ـ نحوه تنظیم اظهارنامه بدین شکل میباشد که اولا در 2 نسخه باید تنظیم شود و به زبان فارسی نوشته شود و سپس توسط متقاضی آن امضا گردد ذکر تاریخ نیز بسیار مهم میباشد . در زمانیکه اسنادی که به پیوست اظهارنامه ثبت علامت میباشد به زبانی بجز فارسی باشد میبایست کل اسناد ترجمه رسمی گردد .ماده 108 ـ اظهارنامه ثبت علامت میبایست شامل موارد زیر باشد:1ـ نام، کد ملی، ادرس، کدپستی و تابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقیاست، ذکر اسم شرکت ، زمینه فعالیت، محل اقامت ، محل و شماره ثبت و شماره ملی ، تابعیت، مرکز اصلی الزامی است.2ـ نام، کد ملی، آدرس و کدپستی نماینده قانونی یا وکیل متقاضی،در صورتیکه توسط شخص دیگری اقدام گردد ؛3ـ در حالتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد ذکر نام ، آدرس و کد پستی شخص صلاحیت دار در دریافت ابلاغ4ـ ضمیمه کردن علامت به اظهارنامه الزامیست.5 ـ وصف و معین نمودن کلیه قسمتهای مختلف علامت و معین کردن حرفهای بکار رفته در حالتیکه علامت شامل کلمه یا حروفی باشد 6 ـ تعیین نمودن طبقاتی که علامت در آن میخواهد ثبت شود الزامی میباشد . ارائه طبقه متناسب با علامت از موارد بسیار مهم میباشد .7ـ ذکر نمودن حق تقدم در اظهارنامه از موارد مهم میباشد .8 ـ جواز مرتبط با فعالیت الزامیست . 9ـ در صورتیکه علامت بخواهد جمعی ثبت شود ذکر این مورد در اظهارنامه ثبت علامت الزامیست .10ـ در صورتیکه علامت لاتین باشد ذکر آوا نویسی در اظهارنامه الزامی میباشد . 11ـ ذکر رنگ علامت در اظهارنامه ثبت علامت از موارد مهم میباشد .12ـ در صورت ی که علامت سه بعدی باشد باید نمونه آن ضمیمه اظهارناه گردد . 13ـ تعیین ضمائم.در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاءآن*ها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است.در حالتیکه علامت جمعی باشد میبایست به فردی وکالت داده شود تا به اداره مراجعه و تصدیق نامه 10 ساله علامت را دریافت نماید .نام و آدرس متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی میبایست به حروف لاتیننیز نوشته و با همان حروف اعلامی نیز ثبت و آگهی شود.در کلیه موارد در مورد به ثبت و انتشار علائم، مرجع ثبت طبقه*بندی کالا وخدمات را براساس طبقه*بندی بین*المللی مورد بررسی قرار می*دهد. در حالتیکه وجود عناصرتصویری در علامت، رعایت طبقه*بندی مربوط الزامی و به عهده مرجع ثبت است.ماده 109 ـبرای ثبت هر علامت تجاری باید یک اظهانامه جداگانه تکیمل نمود . نمیتوان در یک اظهارنامه دو علامت جداگانه را اظهار نمود .ماده 110 ـ فردی که قصد ثبت چندین علامت را دارد باید برای هر کدام یک اظهارنامه تکمیل نماید . دراین صورت، اگر تقاضا*ها توسط نماینده قانونی به عمل آمده باشد، مدرک اصلی نمایندگی به یکی از اظهارنامه*ها و یک رونوشت مصدق آن به هریک از اظهارنامه*های دیگر بایدضمیمه شود.redirect.php?a=samansabt.com/