جعبه چوبی یا صندوق چوبی به بسته بندی محافظی گفت میشود که از چوب و یا محصولات چوبی مانند تخته چند لا ساخت شده باشد. هدف از استفاده از جعبه چوبی محافظت از وسیله بسته بندی شده هنگام حمل و یا هنگام انبار شدن می*باشد.(خرید پالت چوبی | ساخت پالت چوبی )مواردی که جعبه چوبی به عنوان یک محافظ قوی استفاده میشود:جعبه چوبی یا صندوق چوبی برای بسته بندی بارهای سنگین در حمل و نقلجعبه چوبی یا صندوق چوبی برای نگهداری وسایل در انبار برای زمان طولانی*جعبه چوبی و یا صندوق چوبی برای وسائل حجیم و بد بارجعبه چوبی و یا صندوق چوبی برای زمانی* که جعبه ها روی هم قرار میگیرندredirect.php?a=wood-box.ir