در زبان فرانسه به این شرکت در اصطلاح (societe on commandite simple)گفته می شود و علت نامگذاری آن به این نحو،این است که این نوع شرکت از قراردادی به نام command سرچشمه می گیرد که در قرون وسطی وجود داشته است.به موجب این قرارداد که در تجارت دریایی مورد استفاده بوده و سپس به تجارت زمینی نیز تسری پیدا کرده است،شخصی که می خواست اموال و دارایی اش را از طریق سرمایه گذاری افزایش دهد،مقداری از کالاها یا پول خود را به دریانورد یا تاجری واگذار می کرد که به فروش برساند یا با آن معامله کند.پس از انجام دادن معامله ای که با این کالاها یا پول انجام می شد،سود حاصل میان طرفین تقسیم می گردید.ویژگی این قرارداد در این بود که صاحب کالا یا پول در صورت زیان در معامله فقط تا میزان ارزش مال یا پولی که در میان گذاشته بود،مسئول زیان معامله تلقی می شد.بعدها،این قرارداد به قرارداد شرکت تبدیل گردید و وسیله ای شد برای اشراف و مقامات مذهبی،سیاسی و اداری تا با استفاده از اشخاص ثالث و نه به طور مستقیم،به تجارت بپردازند.چنین قراردادی اجازه می داد که اشخاص از معاملات ربوی رو برگردانند و به جای وام دادن پول خود در مقابل بهره،که حرام تلقی می شد،در سود حاصل از معامله ای که با پول واگذاری انجام می شد،به همان مقصود،یعنی افزایش دارایی خود برسند.قانون تجارت ایران با استفاده از ویژگی های حقوقی شرکت های سهامی با مسئولیت محدود و تضامنی و تلفیق بعضی از این ویژگی ها،تشکیل دو نوع شرکت مختلط را مجاز دانسته است:الف-شرکت مختلط سهامی ب-شرکت مختلط غیر سهامیشرکت مختلط غیر سهامی،مانند شرکت تضامنی توسط یک یا چند نفر مدیر اداره می شود.تصمیمات جمعی نیز توسط شرکا اتخاذ می شود.قانون تجارت ایران در مورد نحوه ی تصمیم گیری درباره ی امور شرکت مختلط غیر سهامی نصی ندارد.آنچه مسلم است این است که قرارداد شرکت یا اساسنامه می تواند این مساله را بصراحت پیش بینی کند.برای مثال،می توان نحوه ی دعوت از شرکا را برای تصمیم گیری به صورت مجمع عمومی معین کرد که چه شریکی حق دعوت دارد و تصمیمات با چه نسبتی اتخاذ می شود.در اساسنامه می توان پیش بینی کرد که یک یا دو بار در سال شرکا برای تایید حساب های شرکت حاضر شوند.همچنین می توان پیش بینی کرد که رای گیری حتماَ حضوری باشد یا از طریق دادن نمایندگی برای حضور در جلسه و یا ارسال یادداشت کتبی.برعکس،بعضی مسائل را نمی توان به تصمیم اکثر شرکا واگذار کرد،مانند تغییر تابعیت شرکت که نیاز به اتفاق آرای شرکا دارد.تبدیل شرکت مختلط به شرکت تضامنی نیز موکول به رضایت تمامی شرکاست،چرا که این امر،تعهدات شرکای با مسئولیت محدود را افزایش می دهد و مطابق اصول کلی،جز با رضایت همه ی شرکا ممنوع است.مدارک لازم برای ثبت شرکت:1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]