قانون تجارت ایران و شخصیت حقوقیبموجب قانون تجارت ایران شخص حقوقی از کلیه حقوق،اختیارات،تعهدات و تکالیف شخص حقیقی برخوردار است جز اموری که مربوط به طبیعت خاص انسان است مانند ازدواج یا رابطه پدر و فرزند،مادر و فرزند و نظایر آن.بنابراین حقوق و تکالیف شخص حقیقی که در قانون مدنی ساری است در چارچوب قانون به اشخاص حقوقی نیز قابل تسری است.چنانچه ماده 588 قانون تجارت صراحت دارد:"شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک."بنابراین چنانچه از ماده قانونی فوق مستفاد می شود اشخاص حقوقی می توانند در قالب شخصیت حقوقی از مالکیت،انتفاع،تابعیت،اقام تگاه،حساب بانکی،عقود و معاملات و نقل و انتقالات مربوط و سایر حقوق و تعهدات و تکالیف مصرح در قانون برخوردار باشند.در قرون جدید و معاصر نیز ایجاد شرکت ها،تجارتخانه ها،بانک ها،مدارس،وزارتخانه ها،بیمارستان ها و سازمان های مختلف در عرصه های اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،سی اسی،فنی و مهندسی به شکل امروزی،اشخاص حقوقی را در جوامع متجلی ساخته است.پیدایش واژه شخصیت حقوقی و کاربرد آن در قوانین تجاری ایران برای اولین بار،به قانون تجارت مصوب 1304 برمی گردد که با ذکر ماده واحده و تسری تکالیف و تعهدات شخص حقیقی به شخص حقوقی(بجز موارد طبیعی انسان)،در واقع شخص حقوقی را به رسمیت شناخت و با انعکاس و تکرار موضوع در ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی را در عرصه های مختلف تثبیت نمود.انواع شخصیت حقوقیاشخاص حقوقی یا در اثر اراده و تشریک مساعی افراد شکل می گیرند و یا با تصویب قوانین ایجاد می شوند.بنابراین اشخاص حقوقی عبارتند از:1-اشخاص حقوقی حقوق عمومیشامل وزارتخانه ها،نهادها،سازمان نها،دانشگاه ها و تشکل هایی که با تصویب قانون خاص در مجلس و یا محافلی که صلاحیت قانونگذاری دارند تشکیل می شوند.2-اشخاص حقوقی حقوق خصوصیشامل بنگاه ها و شرکت های تجارتی و انجمن ها،احزاب،نهادها و موسسات غیر تجارتی که به موجب قوانین ومقررات عمومی و آیین نامه های مربوط ایجاد می شوند.بنابراین اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز بسته به نوع تشکیل و شیوه مشارکت مشمول فعالیت های تجاری و انتفاعی نظیر شرکت های هفت گانه و یا موسسه و نهاد غیر تجاری و غیرانتفاعی مانند انجمن علمی-فرهنگی-تشکل سیاسی و نظایر آن است.آثار حقوقی مترتب بر شخصیت حقوقی1-نام:نام شخص حقوقی باید بیانگر نام و نوع شرکت باشد و مخاطب را از وضعیت سهامی یا تضامنی بودن شرکت آگاه سازد.2-شناسایی:شناسایی شخص حقوقی(شرکت) بواسطه قانون مصوب و یا صدور گواهی ثبت اداره ثبت شرکت ها قابل احراز است.3-تملک و مالکیت:اشخاص حقیقی تملک و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول خود را در اختیار دارند.لیکن مالکیت اموال اشخاص حقوقی صرفاَ از نوع منقول است ولو اینکه اموال غیر منقول باشند.چرا که سرمایه شرکت که در قالب سهام یا سهمیه منعکس است تحت عنوان اموال منقول تقویم و محاسبه می شود.ضمناَ اشخاص حقیقی تشکیل دهنده شخصیت حقوقی هیچگونه حق یا تملکی بر اموال شرکت ندارند.4-دارائی ها:دارایی اشخاص حقوقی مربوط به اشخاص حقیقی(سهامدار،مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره) نیست و اشخاص حقیقی که شخص حقوقی نیز بر عهده اشخاص حقیقی نیست جز در موارد شرکت های تضامنی و نسبی که در شرکت های تضامنی مسئولیت شرکاء تضامنی و نامحدود و در شرکت های نسبی مسئولیت شرکاء محدود به میزان سهم الشرکه آن ها است.5-وکالت و نمایندگی:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]