ماده 183 قانون تجارت بیان می کند:"شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده است" مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:1)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده2)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده3)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده4)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت 5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.6)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل8)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین9)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره10)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]