شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که:1-موضوع تبدیل به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص برسد.2-سرمایه شرکت به میزان حداقل سرمایه مقرر در قانون برای تشکیل شرکت عام باشد یا به میزان مقرر افزایش یابد(حداقل مذکور پنج میلیون ریال است)3-دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن نیز به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.4-اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.طبق تجویز ماده 279 شرکت سهامی خاص باید ظرف مدت یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند:1-اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.2-دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده 278 که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.3-صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.4-اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضا دارندگان امضا مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات ذیل باشد:الف-نام و شماره ثبت شرکتب-موضوع شرکت و نوع فعالیت های آنج-مرکز اصلی شرکت و در صورتیکه شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آند-در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن.ه-سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آنو-اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آنز-هویت کامل رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکتح-شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومیط-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوختهی-مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.ک-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده می باشد.آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می گردد،اقلاَ در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]