طبق ماده 307 سفته يا فته طلب سندي است که به موجب آن امضا کننده تعهد مي کند مبلغي در موعد معين و يا هر وقت که حامل يا شخصي که سفته را در اختيار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. اگر چه سفته حالا ديگر با ظهور چک ، جايگاه اوليه خود را از دست داده است ، اما هنوز داراي اعتبار و پشتوانه قانوني بالايي است و اگر مطابق قانون تنظيم شده باشد، دارنده آن از مزاياي قانوني برخوردار است که اسناد عادي داراي چنان اعتباري نيستند. شايد تنها دليل رواج بيشتر چک نسبت به سفته ، سهولت در صدور و وصول چک است ، چرا که خيلي راحت مي شود با گرفتن يک دسته چک ، هر مبلغي که دوست داشته باشيد از يک تومان تا هر چند ميليارد و تريليارد تومان که مي خواهيد چک صادر کنيد و به دست خلق الله بدهيد، اما درباره سفته اين طوري نيست و صادر کننده بايد برابر با مبلغي که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک يا مراکز فروش آن بخرد و روي آنها به تعهد اقدام کند.سقفي براي يک سفتههر برگ سفته سقف خاصي براي تعهدکردن دارد ، مثلا اگر روي سفته اي نوشته شده باشد تا «يک ميليون ريال» يعني آن سفته حداکثر براي تعهد 100 هزار تومان داراي اعتبار است و با آن نمي توان به پرداخت مثلا 200 هزار تومان تعهد کرد.سفته را چطوري تنظيم کنيم؟طبق ماده 308 سفته علاوه بر امضا يا مهر بايد داراي تاريخ بوده و علاوه بر اين ، اطلاعات زير هم روي آن ثبت شود: مبلغي که بايد پرداخت شود، نام و نام خانوادگي گيرنده وجه ، تاريخ پرداخت وجه ، علاوه بر اينها نوشتن نام و نام خانوادگي صادر کننده ، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است. در صورتي که سفته براي شخص معيني صادر شود، نام و نام خانوادگي او در سفته آورده مي شود، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي شود در «وجه حامل». در صورتي که نام خانوادگي يک شخص معين نوشته شود، اين شخص طلبکار مي شود و در غير اين صورت هر کسي که سفته را در اختيار داشته باشد طلبکار محسوب مي شود و مي تواند در سر رسيد سفته مبلغ آن را طلب کند البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده بايد به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.سفته ، بدون نامدر تنظيم سفته ، اين امکان وجود دارد که بدهکار،سفته اي را که صادر مي کند ، بدون ذکر نام طلبکار به وي بدهد که اين طوري فرد مي تواند يا خودش در سررسيد براي گرفتن پول اقدام کند يا اين که آن را به ديگري حواله بدهد، عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي دهد که بتواند سفته را به ديگري منتقل کند، ولي اگر «حواله کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمي تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي بايد براي وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن مي تواند با پشت نويسي آن را به شخص ديگري انتقال دهد.نکته : اگر سفته سفيد و فقط امضا شده به شما داده شود شما مي توانيد به خط خود يا ديگري متن آنرا کامل کنيد و مشکلي از اين حيث متوجه شما نخواهد بودنکته : شما مي توانيد سفته را واخواست نکنيد و به همان صورت دادخواست مطالبه سفته به دادگاه دهيد در اين صورت فقط مي توتنيد از امضا کتتده روي سفته وجه آنرا مطالبه کنيد و عليه ظهر نويس امکان شکايت نيست مطلب ديگر اينکه اگر سفته را واخواست نکنيد و مستقيما دادخواست بدهيد اگر بخواهيد در ابتدا و قبل از صدور راي قطعي اموال بدکار را توقيف کنيد مي بايستي خسارت احتمالي که مبلغ آنرا قاضي مشخص خواهد کرد در صنوق دادگستري واريز نماييد تا اجازه توقيف اموال ( تامين خواسته) به دست بياوريدنکته : اگر با توجه به نکته ذکر شده در بالا تمايل داشتيد سفته را واخواست کنيد مي بايستي ظرف 10 روز از سررسيد واخواست نماييد و ظرف يک سال دادخواست مطالبه سفته دهيد در غير اين صورت نمي توانيد عليه طهرنويس اقامه دعوي کنيدنکته: مطالبه سفته تا 20 ميليون تومان در صلاحيت شوراي حل اختلاف و بيشتر از آن در صلاحيت دادگاه مي باشدچک بهتر است يا سفته1) سفته وجه کيفري ندارد بر خلاف جرم صدور چک بلامحل يا جرم صدور چک پرداخت نشدني.2) واخواست سفته در اماکن محدودي درهرشهرانجام مي شود بر خلاف چک که به نزديکترين شعبه بانک مراجعه مي شود و گواهينامه عدم پرداخت صادر مي شود.3) زمان واخواست سفته طولاني است بر خلاف چک که به سرعت و با تقاضاي دارنده چک گواهينامه عدم پرداخت توسط بانک صادر مي شود.4) خريد برگه هاي سفته هزينه دارد بر خلاف چک که گرفتن دسته چک از بانک هزينه بسيار ناچيز دارد. از فروردين 95 ماليات سفته از سه هزارم مبلغ سفته به نيم درهزارم کاهش يافته است.5) واخواست سفته نياز به پرداخت هزينه اي معادل 2 درصد مبلغ سفته دارد و اين به غير از 5/3 درصد مبلغ هزينه دادرسي مطالبه وجه سفته مي باشد و البته بر خلاف چک که گواهينامه عدم پرداخت هزينه اي ندارد.6) با توجه به زمان طولاني و هزينه زياد واخواست اگر سفته ظهرنويس داشته باشد و سفته در مهلت قانوني واخواست نشده باشد نمي توان بر عليه ظهرنويس اقامه دعوا کرد و فقط مي توان به طرفيت صادر کننده سفته دادخواست مطالبه وجه سفته داد.7) اگر نماينده شخص حقوقي مثل مدير عامل شرکت سفته اي امضاء کند فقط مي توان عليه شرکت ( شخص حقوقي ) دادخواست مطالبه وجه داد بر خلاف چک که به استناد ماده 19 قانون صدور چک مدير عامل ( نماينده ) و شرکت هر دو متضامنا مسئول پرداخت وجه چک مي باشند.8) با توجه به اينکه همه اشخاص داراي چک و حساب جاري نمي باشند در صورت نبودن چک اخذ سفته از بدهکار بهتر از رسيد عادي مي باشد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]