• برای باز کردن برنامه*ریزی داشته باشید. بهترین حالت باز کردن وسایل در مدت یک هفته خواهد بود. • چیدمان را از وسایل بزرگتر آغاز کنید.مانند یخچال، گاز، لباسشویی، کمدها، دراور، ویترین، مبلمان و...بعد از قرار دادن وسایل بزرگ در جای خود بروید به سراغ وسایل کوچکتر. آشپزخانه را در اولویت قرار دهید. • پس از آنکه وسایل بزرگ آشپزخانه و ظروف را در جای خود قرار دادید، جعبه*های خالی را جمع کنید تا ابزارهای کوچک میان کارتن*ها گم نشود. • هیچ*وقت بدون مشخص کردن جای وسایل، آن*ها را باز نکنید. این کار باعث می*شود ماه*ها در داخل جعبه*های باز شده به دنبال وسایل متفرقه و مختلف بگردید. • قبل از باز کردن وسایل، لوازم ضروری مانند چاقو، پیچ*گوشتی، میخ، چکش و سطل آشغال را آماده کنید تا به*راحتی چسب*ها را باز کرده، تابلوها را به دیوار زده و کارتن*های خالی را دور بریزید. • فراموش نکنید وسایل مورد نیاز و ضروری را ابتدا باز کنید. موقع بسته*بندی، کارتن*هایی که ابتدا باید باز شوند را مشخص کنید و روی آن*ها بنویسید. • هنگام باز کردن کارتن*ها، فهرستی از محتویات داخل آن را با خود به همراه داشته باشید تا وسایل را راحت*تر پیدا کنید. chelseabar.ir