اده* 1 ـ هر شرکتی* که* در ایران* تشکیل* و مرکز اصلی* آن* در ایران* باشد شرکت* ایرانی* محسوب* است*.ماده* 2 ـ کلیه* شرکتهای* ایرانی* مذکور در قانون* تجارت* ( سهامی *، ضمانتی *، مختلط* ، تعاونی *) که* در تاریخ* اجرای* این* قانون* موجود و مطابق* مقررات* قانون *تجارت* راجع* به* ثبت* و تطبیق* تشکیلات* خود با قانون* مزبور عمل* نکرده*اند باید تا آخر شهریورماه* 1310 تشکیلات* خود را با مقررات* قانون* تجارت *تطبیق* نموده* و مطابق* قانون* مزبور تقاضای* ثبت* کنند والا به* تقاضای* مدعی* العموم* بدایت* محلی* که* ثبت* باید در آنجا به* عمل* آید ، محکمه* مدیران* آنها را به* یکصد الی* هزارتومان* جزای* نقدی* محکوم* خواهد کرد و در صورت* تقاضای* مدعی *العموم* حکم* انحلال* شرکت* متخلف* نیز صادر خواهد شد.در صورتی* که* مدت* فوق* برای* تطبیق* تشکیلات* با قانون* تجارت* و تقاضای* ثبت* کافی* نباشد رییس* محکمه* ابتدایی* محل* به* تقاضای* شرکت* تا سه* ماه *مهلت* ضمان* خواهد داد.ماده* 3 ـ از تاریخ* اجرای* این* قانون* هر شرکت* خارجی* برای* این* که* بتواند به *وسیله* شعبه* یا نماینده* به* امور تجارتی* یا صنعتی* یا مالی* در ایران* مبادرت *نماید باید در مملکت* اصلی* خود ، شرکت* قانونی* شناخته* شده* و در اداره* ثبت* اسناد تهران* به* ثبت* رسیده* باشد.ماده* 4 ـ هر شرکت* خارجی* که* در تاریخ* اجرای* این* قانون* در ایران* به*وسیله* شعبه* یا نماینده* مشغول* به* امور تجارتی* یا صنعتی* یا مالی* است* باید در ظرف* چهار ماه* از تاریخ* مزبور تقاضای* ثبت* نماید. درصورتی* که* این* مدت* برای* تهیه* و تسلیم* اوراق* لازمه* به* اداره* ثبت* کافی* نباشد رییس* محکمه* ابتدایی* تهران* به* تقاضای* نماینده* شرکت* تا شش* ماه* مهلت* اضافی* خواهد داد.ماده* 5 ـ اشخاصی* که* به* عنوان* نمایندگی* یا مدیریت* شعبه* شرکتهای* خارجی* در ایران* اقدام* به* امور تجارتی* یا صنعتی* یا مالی* کرده* و قبل* از انقضای* موعد مقرر تقاضای* ثبت* نکنند به* تقاضای* مدعی* العموم* بدایت* و به* حکم* محکمه* ابتدایی* تهران* محکوم* به* جزای* نقدی* از 50 تومان* تا هزار تومان* خواهند شد و به* علاوه* محکمه* برای* هر روز تاخیر پس* از صدور حکم*، متخلف* را به* تادیه* پنج* الی* پنجاه* تومان* محکوم* خواهد کرد و هرگاه* حکم* فوق *قطعی* شده* و تا سه* ماه* پس* از تاریخ* ابلاغ* آن* تخلف* ادامه* یابد دولت* از عملیات* نماینده* یا مدیر شعبه* شرکت* متخلف* جلوگیری* خواهد نمود.ماده* 6 ـ در مورد شرکتهای* خارجی* که* شرایط* عملیات* آنها به*موجب* امتیازنامه* صحیح* و منظمی* مقرر است* و صحت* امتیاز را در موعد قانونی* تقاضای *ثبت *، وزارت امورخارجه* تصدیق* نماید مفاد قسمت* اخیر ماده* فوق* مجری* نخواهد شد ولی* جزای* نقدی* برای* هر روز تاخیر بعد از صدور حکم* از قرار روزی* ده* الی* یکصد تومان* است*.ماده* 7 ـ تغییرات* راجع* به* نمایندگان* شرکت* و یا مدیران* شعب* آن* باید به* اداره* ثبت* اسناد کتبا اطلاع* داده* شود و تا وقتی* که* این* اطلاع* داده* نشده* عملیاتی* که* نماینده* و یا مدیر سابق* به* نام* شرکت* انجام* داده* عملیات* شرکت* محسوب* است* مگر این* که* شرکت* اطلاع* اشخاصی* را که* به* استناد این* ماده* ادعای*حقی* می*کنند از تغییر نماینده* یا مدیر خود به*ثبوت* رساند.ماده* 8 ـ شرکتهای* بیمه* اعم* از ایرانی* و خارجی* تابع* نظامنامه* هایی* خواهند بود که* از طرف* وزارت* عدلیه* تنظیم* می*شود. قبول* تقاضای* ثبت* شرکتهای* فوق* و شرایط* راجعه* به* ادامه* عملیات* آنها منوط* به* رعایت* مقررات* نظامنامه* های* مزبوره* خواهد بود.ماده* 9 ـ برای* اجرای* این* قانون* از طرف* وزارت* عدلیه* نظامنامه*های* لازمه* تنظیم* خواهد شد. در نظامنامه *های* مزبور باید راجع* به* مسایل* ذیل* صریحا تعیین* تکلیف* شود1 ـ اشخاصی* که* باید اظهارنامه* ثبت* بدهند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]