کارخانه*های سازنده یونیت هیتر تولیدات خود را در شرایط استاندارد و یا در شرایط دیگری که مشخص می*کنند در جداولی برای مدلهای مختلف ارائه می*دهند که با استفاده از فاکتورهای مهم زیر می*توان تعداد و مدل مورد نظر را تعیین کرد : •سیال حامل انرژی •نوع یونیت هیتر مناسب •محل قرار گیری یونیت هیتر •سطح مجاز سروصدا •ظرفیت حرارتی •نیاز به انجام تصفیه مکانیکی صدا و پرتاب هوای یونیت هیتر : با توجه به اینکه یونیت هیتر ها معمولاً در کارخانه ها و سالن های تولید مورد استفاده قرار میگیرند، موضوع میزان صدادهی آنها برای انتخاب در اولویت بررسی های خریداران نمی باشد ولی چنانچه پس از تعیین بار حرارتی ، تعداد و چیدمان یونیت هیتر های مورد درخواست شما دسی بل صدای آنها هم مهم باشد در اسرع وقت نسبت به اعلام مقدار صدا دهی یونیت هیتر توسط کارشناسان فروش اقدام می گردد. همچنین در خصوص میزان پرتاب هوای یونیت هیتر ها باید گفت این مقدار در ظرفیت های مختلف متفاوت است ولی معمولا از ۴ متر تا ۱۰ متر بر اساس ظرفیت یونیت هیتر متغیر است redirect.php?a=sarma-garma.com/