1-درخواست کتبی شخص2-فتوکپی پروانه کسب3-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی5-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی6-عکس 2 در 3 متقاضی(سه قطعه)7-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]