زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری متخصص امور جزایی1- چهار ماهی که در آن ها دیه تغلیظ می شود یعنی یک سوم دیه کامل اضافه می شود عبارت اند از محرم – رجب - ذی القعده – ذی الحجه2- اضافه شدن دیه در ماه حرام فقط مخصوص فوت است و شامل سایر جراحات یا صدماتی که منجر به فوت شده نمی شود خواه عمدی باشد یا غیر عمدی.3- شرط اضافه شدن دیه در ماه های حرام این است که رفتار مرتکب (فعل مادی) و فوت می بایستی هر دو در ماه حرام باشد.4- در اضافه شدن دیه در ماه حرام (تغلیظ) فرقی بین زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان و بالغ و نا بالغ نیست.5- دیه کودک و بزرگسال (بالغ، نا بالغ) در همه حالات یکسان است و یک دیه کامل محسوب می شود. حتی دیه جنینی که روح در او دمیده شده است دیه کامل است.6- دیه ای که به ورثه به ارث می رسد به نسبت سهم الارث آن ها تقسیم می شود فقط بستگان مادری اگر در بین وراث باشند از دیه ارث نمی برند.7- مهلت پرداخت دیه در جرایم عمدی یک سال قمری و از جرایم شبه عمد دو سال قمری و در جرایم خطای محض سه سال قمری است.نکته: این مهلت پرداخت ارتباطی با شرکت بیمه در خسارات ناشی از وسایل نقلیه ندارد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]