سلام.من عاشق استادم هستم.چطور اونو به سمت خودم جذب کنم برای ازدواج؟