اساسنامه شرکت در حقیقیت سندی است که به آن اعتبار می دهد و در آن خط مشی و سرمایه شرکت،هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول می شوند معین می گردد و کلیه مواد آن برای اعضاء لازم الرعایه می باشد . همانطوری که در زندگی یک شخص حقیقی سجل یا شناسنامه او باعث هویت و اعتبارش می شود در شخص حقوقی نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار می دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسئولیت آن ها و چگونگی عملکرد آن ها در آن قید می گردد.بنابراین شرکت های سهامی عام،و سهامی خاص باید دارای اساسنامه ای باشند.لیکن،شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی است و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند.شرکتنامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است،به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است.بموجب مواد 142-97-36 قانون تجارت،شرکتنامه سندی است که بین دو یا چند شریک بمنظور تشکیل شرکت تجاری تنظیم شده باشد.ماده 36 ق.ا.ق.ت مقرر می دارد:"شرکت سهامی به موجب شرکتنامه که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکیل می شود.یکی از نسختین به طوری که در ماده 50 مقرر است ضمیمه ی اظهارنامه ی مدیر شرکت و دیگری در مرکز اصلی شرکت ضبط خواهد شد.در شرکت نامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد قید می گردد.قانون تجارت در مورد اینکه قرارداد شرکت(شرکتنامه)باید حاوی چه نکاتی باشد،سکوت کرده است.قانون ثبت شرکت ها و نیز لایحه ی اصلاحی 1347 نیز فقط به مندرجات اساسنامه اشاره می کنند،اما به اینکه «قرارداد شرکت» که میان موسسان اولیه ی شرکت تنظیم می شود باید چه شروطی داشته باشد اشاره ای ندارند.آنچه مسلم است،قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.برابر بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی،صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد.از طرف دیگر طبق ماده 1 نظامنامه قانون تجارت،شرکت های تجارتی باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند.در نتیجه،شرکتنامه سند معتبری است که به وسیله قوه قضاییه چاپ گردیده است که پس از تکمیل اطلاعات می بایست به سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تقدیم گردد.مواردی که در شرکتنامه به آن اشاره می شود عبارتند از:1-نام شرکت2-موضوع شرکت3-سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی4-میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء5-تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن6-اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه7-اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه8-قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت9-تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت10-انحلال شرکت11-قید سایر نکاتی که لازم باشد.12-بالاخره شرکت نامه باید به امضاء موسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد.برابر ماده 8 لایحه اصلاحی مصوب 24/12/48مواردی که در اساسنامه تصریح می شود عبارتند از:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]