مبانی طراحی سایت بخش سوم عملکرد سایت های مشابه چگونه بوده استدر ادامه مباحث مربوط به مراحل [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] به مقایسه با سایت های مشابه خواهیم پرداخت. اصولاً در موضوعات و اهداف مختلفی که ممکن است سایت بر حسب آنها تشکیل شود، سایت های دیگری از قبل تشکیل شده اند. بنابراین با بررسی این سایت ها می توان کاستی های آنها را تشخیص و با ایجاد نوآوری و افزودن ایده های جالب به آن سایت متفاوت و بهتری را هم از لحاض فنی و هم محتوایی و ظاهری طراحی کرد.جلسه حضوری کارفرما با کارشناسان [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] با توجه به این که در مرحله طراحی سایت تغییر و تحول در و انطباق آن با آن چیزی که در ذهن کارفرما وجود دارد آسان تر و کم هزینه تر است باید قبل از آغاز به کار طراحان طی جلسات حضوری مختلف ایده های متخصصان و انتظارات کارفرمایان مطرح و منطبق شود و قرارداد نیز به صورت دقیق و شفاف بسته شود.پیشنهاد افزودن بخش های جدید به سایت توسط کارشناسان طراحی سایتمورد بعدی کمک به بهبود بخش های جدید سایت است که با توجه به افزایش روز افزون تعداد سایت ها و طراحی سایت های جدید در اینترنت و ایجاد ایده های جدید متخصصان این طرح ها و ایده ها را جهت بهبود بخشیدن سایت به کارفرما ارائه می دهند.معماری اطلاعات سایتطراحی سایتگام بعدی طراحی ساختار اطلاعات سایت است که از بن مایه های اساسی و مهم طراحی سایت به شمار می رود. در واقع معماری اطلاعات همان فرایند دسترسی به اطلاعات به صورتی که کاربران به راحتی و سریع به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابند است. دسترسی سهل و سریع باعث می شود که کاربران به کرات به سایت مراجعه کنند و حس نکنند که وقتشان ممکن است در سایت تلف شود.فرایند معماری اطلاعات به این گونه است که معمار یا همان طراح باید ساختار کلی سایت را طراحی کرده و مشخص کند که هر صفحه باید شامل چه اطلاعاتی باشد و چگونه قرار بگیرد. کارشناسی که طراحی سایت باید ساختار سایت را از نگاه یک بازدیدکننده طراحی کند. به صورت معمول در طراحی ساختار سایت از فرایندهایی نظیر: ساخت شخصیت استفاده کننده ها، ساخت سناریوی استفاده کننده ها، تعیین فانکشن های سایت و تعیین سیستم پیمایش سایت استفاده می شود.