اين پخ زن دستي حرفه اي با طراحي مناسب توسط پروموتکدر بهترين شرايط ساخته شده است. قابليت FACING OFFيعني پخ زدن از زاويه 0 درجه از ويژگي هاي خاص و اختصاصي اين دستگاه مي باشدهلدر موجود و استاندارد روي دستگاه شمارا ار خريد کلگي اضافي براي استفاده از پخ زني در لوله بي نياز مي کند.اين دستگاه با موتور مدلBM21Sويژگي ورق هاي استيل طراحي شده است و موتور کم دور و بدون لرزش مي باشدبزرگ ترین و کامل ترین مرجع فروش ، پشتیبانی و خدمات دریل مگنت و پخ زن صنعتی و لوازم وابسته و مربوط به آن می باشد.این واحد که در سال 1345 در خیابان امام خمینی (سپه) مرکز ابزاریراق تهران ایجاد شده استبیش از 35 سال است که سابقه ی تولید پایه مگنت مهر را از روی پایه های ساخت آلمان و هلند در کارخانه ی خود دارد.اولین بار در سال 1387 این واحد بازرگانی اقدام به واردات دریل مگنت " نسل جدید " از "اروپا " به تهران نمودو بعد از تجربه ی استفاده از چند برند مختلف ، امروز با تجربه ی حاصل از واردات مرتبطو حضور دائمی در نمایشگاه های خارجی اروپایی نماینده چندین برند مطرح جهانی در ایران می باشد.magnetdrill.com