شما در این فایل یک تقویم اجرایی کامل و درست را خواهید دید که هیچ مدرسه ی چنین تقویم اجرایی نمی تواند این کامل ترین تقویم اجرایی است لینکredirect.php?a=saedsaed9519.sanafa.ir/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D8%AC%D8%B 1%D8%A7%DB%8C%DB%8C95-96.html