بالابر و ذخیره سازی و انتقال سیالات ذخیره سازیسیالات هیدرولیکی باید در اتاقی تمیز و با تهویه مناسب طبق استانداردهای ایمنی نگهداری شوند. با این وجود اگر ذخیره سازی در محوطة آزاد در بشکه های سر بسته اجتناب ناپذیر باشد، موارد احتیاطی زیر باید مورد توجه قرار گیرند:بشکه ها باید توسط طوق با بسته بندیهای چوبی دور زمین و به پهلو نگهداری شوند تا از زنگ زدن سطوح زیرین جلوگیری شود. بشکه ها را نباید مستقیماً بر سطوح آجری که خورندة فلزات هستند، روی هم چید.در صورتی که به هر دلیل لازم باشد بشکه ها به صورت عمودی نگهداری شوند باید آنها را سر پایین (به صورتی که در آنها پایین قرارگیرد) گذاشت. در صورتی که این امر امکانپذیر نباشد، برای جلوگیری از جمع شدن آب باران در اطراف در بشکه ها و نفوذ آن از در به داخل بشکه، بشکه ها را مایل نگه می دارند، زیرا آلودگی با آب برای هر نوع روغنی نامطلوب است. البته در صورتی که سر بشکه کاملاً سالم باشد، ورود آب به آن ممکن نیست. بشکه ای که در هوای آزاد قرار دارد، در طول روز گرم شده، در شب مجدداً سرد می شود. این امر به انقباض و انبساط بشکه می انجامد و باعث می شود که هوای موجود در فضای بالایی سطح روغن در روز در فشار بالاتری نسبت به فشار اتمسفر و در شب در خلاء نسبی قرار گیرد. این تغییرات فشار ممکن است به قدری زیاد باشد که موجب عملی شبیه تنفس در بشکه شود که در آن در طول روز هوا از بشکه با فشار خارج شده و در طول شب به داخل آن کشیده می شود. بنابراین اگر در اطراف بشکه ها آب جمع شده باشد، ممکن است مقداری از آن به داخل بشکه کشیده شود و به مرور زمان مقدار قابل توجهی آب در بشکه جمع می شود.زمانی که حجم زیادی روغن ذخیره می شود، احتمال دارد که آب چگالیده با غبار هوا مخلوط شده و لایه ای از رسوبات لجن مانند را در ته مخزن ایجاد کند. بنابراین توصیه می شود که ته تانکهای ذخیره به صورت شیب دار یا بشقابی ساخته شده و شیری برای تخلیة این رسوبات در نظر گرفته شود. در صورت امکان باید یک برنامه پاکیزه سازی مداوم برای این مخازن تنظیم کرد.بازدید منظم از کلیه مخازن لازم است. در هنگام بازدید باید مخزن را از نظر نشتی بررسی کرده و از تمیز و خوانا بودن نشانهای شناساییی مطمئن شد. انتقالبرای باز کردن در بشکه ها نباید سوراخ بزرگی در آنها ایجاد کرد یا اینکه یک انتهای آن را کاملاً برداشت زیرا در این صورت حتی با پوشانیدن سوراخ، احتمال آلودگی افزایش می یابد. همچنین فرو بردن ظرف در سیال نیز مجاز نیست زیرا با این عمل نه تنها احتمال ورود آلاینده ها به سیال افزایش می یابد بلکه ممکن است سطح خارجی ظرف نیز آلوده باشد.بشکه ها باید به پهلو بر روی چارچوبهایی از جنس چوب با ارتفاع مناسب قرار گیرند و سیال توسط شیر از زیر بشکه تخلیه شود و ظرفی نیز برای چکیدن سیال در زیر شیر قرارداده شود. برای تخلیة بشکه ها در وضعیت ایستاده از پمپ استفاده می شود. در این حالت مجرای ورودی پمپ از طریق سوراخ بشکه وارد سیال می شود.ظروف و قیفهایی که برای انتقال سیال هیدرولیکی استفاده می شوند باید کاملاً تمیز بوده و هریک برای هدف مشخصی استفاده شوند.این ظروف را باید به طور مرتب با پارافین یا حلالهای مناسب شسته و با پارچه هایی غیر از پارچه کهنه و مندرس خشک کرد. برای خشک کردن ظروف نباید از پارچه های کتانی یا پشمی استفاده کرد زیرا تارها و رشته های آنها وارد سیستم هیدرولیک می شوند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]