ابتکاری بودن علامت تجاریاز خصوصیات دیگر علامت تجارتی ابتكاری بودن آن است، یعنی علامت باید توام با طراحی و ظرایف شكلی باشد. اگر علامت ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمیكند و آثار خوب تجاری یك علامت ابتكاری را در بر نمی گیرد .(ابتکاری بودن علامت تجاری)از طرفی دیگر ابتكاری بود ن علامت تجاری ایجاب می‏كند اسامی عام (مانند كلمه شكر) به عنوان علامت انتخاب نشود و بالاخره اینكه به كار بردن خطوط هندسی به شكل لوزی یا دایره و نیز انتخاب ارقام كه نشانگر كیفیت جنس باشد جنبه ابتكاری ندارد ولی اگر ارقام مورد استفاده با نوع كالا متمایز باشد برای استفاده به عنوان علامت، خالی از اشكال خواهد بود[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]