توجه داشته باشید که بر طبق قانون ، ماموران محترم راهنمایی و رانندگی فقط در صورتی می توانند از راننده مدارک او را مطالبه کنند که راننده را از بابت تخلفی متوقف کرده باشند در غیر این صورت هیچ ماموری حق مطالبه مدارک بدون تخلف راننده را ندارد.بر طبق ماده ۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی ، رانندگان موظفند گواهینامه، بیمه نامه ، کارت خودرو و معاینه فنی را همراه داشته باشنداگر هیچ یک از مدارک مذکور همراه راننده نباشد به شرط تخلف راننده تا زمان ارائه مدارک ، خودرو توقیف می گردد.اما در صورتیکه یکی از مدارک فوق یا کارت شناسایی معتبر از راننده همراه او باشد ماموران موظفند با اخذ مدرك ارائه شده و دادن رسید بدون توقف خودرو ، راننده را ملزم به آوردن ساير مدارک کنند تا با آوردن رسید، مدرک اخذ شده او بازپس داده شود.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]