ردپای آب خاکستری براساس میزان نیتروژن موجود در کود که به آب نفوذ کرده محاسبه شده و از حاصل تقسیم بار آلودگی بر غلظت قابل قبول نیتروژن در آب بدست آمد. فرض اولیه این بود که حدود 10% نیتروژن موجود در کود به آبهای زیرزمین وارد می شود و لذا مقدار آب مورد نیاز جهت رقیق ساختن این میزان آلودگی و رساندن آن به حد قابل قبول آب آشامیدنی چاه مطابق استاندارد EPA مدنظر قرار گرفته و محاسبه شد.متوسط ردپای سبز معادل 375 لیتر به ازاء هر کیلوگرم شکر از چغندر قند ( 67% ردپای کل) اعلام گردید. متوسط ردپای آبی 54 لیتر بر کیلوگرم (10% ردپای کل) و متوسط ردپای خاکستری 128 لیتر بر کیلوگرم (23% ردپای کل) برآورد شد. ردپای آب شکر از چغندر قند در کشور هلند حدودا 12% کمتر از مقداری است که شرکت کوکاکولا محاسبه نموده است.در صورتیکه مقدار کمتر ردپای آب تولید شکر از چغندر قند مدنظر قرار گیرد میزان ردپای آب تولید نوشابه نیم لیتری کوکاکولا در کشور هلند حدود 9% کاهش یافته و ردپای آب آبی از هشت لیتر به یک لیتر تقلیل می یابد. لذا می توان نتیجه گرفت که محل کشت چغندر قند بسیار مهم بوده و کم شدن ردپای تولید آن تاثیر بسزایی در ردپای کل خواهد داشت.بر اساس نتایج این مطالعه معلوم شد که:1- هیچگونه استاندارد مشترکی جهت محاسبه ردپای آب خاکستری در کشورهایی که در آنها کشت چغندر قند صورت می پذیرد وجود ندارد2- سه نوع استاندارد جهت تعیین کیفیت آب خاکستری وجود دارد3- چگونگی و نوع تصفیه فاضلاب تاثیر بسزایی بر روی ردپای خاکستری دارد4- در کارخانجات تولید شکر با عملکرد ضعیف (ماشین آلات و غیره) نوع استاندارد انتخابی تاثیر عمده ای بر روی میزان ردپای آب دارد5- در کارخانجاتی که عملیات کافی بر روی تصفیه شکر به انجام می رسد، نوع استاندارد انتخابی در خصوص آب خاکستری اثر قابل توجهی بر روی ردپای آب فوق نمی گذارد6- تاثیر پذیری میزان ردپای آب خاکستری از نوع استاندارد انتخابیredirect.php?a=[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]