بر طبق قواعد حقوقی هر گونه عمل حقوقی که توسط نماینده و از طرف اصیل خواه شخصی حقیقی و حقوقی انجام می شود اثر آن متوجه شخص اصیل است نه نماینده.فرض کنید شخص الف وکالت در خرید ملک از شخص ب (موکل) دارد. شخص الف به عنوان وکیل بر طبق وکالتنامه محضری آپارتمانی را انتخاب می کند و به وکالت از موکل قسمت خریدار مبایعه نامه را امضاء می کند. در این جا اثر قرارداد یعنی انتقال مالکیت و پرداخت ثمن معامله به موکل (اصیل) همان شخص ب باز می گردد و نماینده (وکیل) قانونا نه متعهد به پرداخت ثمن است و نه مالکیت به او منتقل شده است.در خصوص مدیران شرکت ها هم وضع به همین منوال است یعنی اگر مدیر عامل به نمایندگی شرکت با توجه حدود اختیارات در اساسنامه قراردادی یا سند تعهد آوری را امضاء کند اثر آن به شخص حقوقی (شرکت) باز می گردد.اما استثنائاتی در این خصوص وجود دارد:1- ماده 19 قانون صدور چک مقرره ای خلاف اصل است، در این ماده چنین آمده است که اگر مدیر شرکتی چکی را امضاء کند علاوه بر شرکت (شخص حقوقی) مدیر عامل یا مدیر امضاء کننده با اموال خود نیز به صورت تضامنی مسئول پرداخت وجه چک می باشد به عبارت دیگر دارنده چک در صورت عدم موجودی چک، می تواند تمام وجه آن را از طریق مراجع قضایی با محکومیت امضاء کننده (مثلا مدیر عامل) از اموال او وصول نماید. اما این فقط در خصوص صدور چک است و شامل برات یا سفته ای که مدیر عامل از سوی شرکت صادر می کند نمی شود. در علم حقوق مشهور است که گفته می شود در استثناء باید به قدر متضمن اکتفا کرد در این جا نیز فقط صدور چک به نمایندگی است که نماینده را هم علاوه بر اصیل مسئول پرداخت می کند.2- مدیران شرکت (شخص حقوقی) غیر دولتی نسبت به مالیات شرکت در دوران تصدی مدیریت ایشان با خود شرکت مسئولیت تضامنی دارند یعنی این که اداره مالیات می تواند برای دریافت مالیات شرکت به مدیران شرکت نیز مراجعه کند و با صدور اجراییه اموال آن ها را برای مالیات شرکت در دوره مدیریتشان، توقیف کند و حتی ممنوع الخروج کند. جالب این که اگر دوره مدیریت ایشان تمام شده باشد و فعلا در شرکت سمتی نداشته باشد باز هم برای مالیات دوره مدیریتش در شرکت می بایستی جوابگوی اداره مالیات باشد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]