فونداسیون های شناور نوعی از فونداسیون های عمقی هستند که در ساخت و ساز روی خاک های سست و ضعیف اجرا می شوند.فونداسیون عمقیتصمیم ساخت و ساز بر مبنای فونداسیون های عمقی وقتی گرفته می شود که قرار است بار ساختمان بر منطقه ای که خاک ضعیف و تراکم پذیر دارد توزیع شود یا می خواهیم لایه های خاک های قوی را که در ساختار خود دارای سنگ یا سایر ناپیوستگی ها هستند تقویت کنیم. یکی از انواع این فونداسیون های عمقی فونداسیون های شناور هستند که به نام های فونداسیون گودال جعبه ای یا صفحات غوطه ور هم شناخته می شوند. این فونداسیون ها برای عمل کردن به شکل یک زیرساختار غوطه ور یا شناور برای تحمل بار بالای سرشان طراحی می شوند، تا شدت بار وارده بر روی خاک را کاهش دهند. فونداسیون صفحات شناور همچنین به نام های فونداسیون جبرانی یا شبکه صفحات عمیق هم شناخته می شوند. فارغ از نام، این نوع فونداسیون هم از انواع فونداسیون های شناور است. نام فونداسیون جبرانی به این دلیل به آنها داده شده که هنگام ساخت آنها، هم وزن کل زیرسازه، خاک زیر فونداسیون برداشته می شود و در نتیجه وزن خاک برداشته شده توسط وزن ساختمان جبران می شود. فونداسیون های شناور در مواردی که ظرفیت تحمل بار خاک بسیار کم باشد یا وزن محاسبه شده ساختمان از حد مجاز و امن بیشتر باشد به کار برده می شوند. در مناطقی که خاک نرمی دارند و در لایه هایی در عمق زیاد مشاهده می شوند، استفاده از فونداسیون های شناور اقتصادی به نظر می رسد. در چنین مناطقی سایر انواع فونداسیون، از جمله فونداسیون های شمعی، نمی توانند به اندازه فونداسیون های شناور کارایی داشته باشند. ساکنان مناطقی با ارتفاع کم از سطح دریا، با مشکل سیل های شدید که می توانند منجر به تخریب خانه ها شوند مواجهند. ساختن فونداسیون شناور در این مناطق به افزایش ارتفاع خانه در مواقع بروز سیل کمک می کند. این چیدمان روشی انعطاف پذیر است که با آن، ساختمان در شرایط عادی، بر جای خود روی زمین باقی می ماند. در مواقع جریان سیلاب، ساختمان تا ارتفاعی که برای در امان ماندن از آسیب لازم باشد، بالا برده می شود. فونداسیون های شناور را می توان به دو نوع اصلی صفحات زیرزمینی و صفحات غوطه ور تقسیم کرد. این دو نوع با هم تفاوت هایی دارند و نباید با هم اشتباه گرفته شوند. در ساخت فونداسیون صفحات زیرزمینی، برخلاف فونداسیون صفحات شناور، وزن میزان خاکی که برداشته می شود به اندازه کل زیرسازه نیست و تنها بخشی از آن است و به همین دلیل به این نوع فونداسیون، نیم جبرانی هم می گویند. redirect.php?a=*khane.com