ازآنجائیکه دیدMid-Distance و دیدمطالعه باافزایش سن اهمیت بیشتری پیدا می کنند Supervision دیگر هدف نیست .رشته افتالموژی در سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی درجهت درمان پیرچشمی داشته است. تحقیقات درحال انجام درزمینه طبیعت بینایی انسان نشان می دهد چقدر شبیه سازی بینایی سخت است. به جای این که به بیماران انتظار Supervision راالقاء کنیم باید به Functional vision یا بینایی فیزیولوژیک فکرشود.سیستم اپتیکی چشم انسان باSpatiotemporal Variability مشخص می شود که بیشترین ارتباط رابامکانیزمها وعملکرد های دارد که مسئول پاسخ به محرک های بینایی هستند وتصویر بهینه را برروی شبکیه می اندازند تا پروسه انجام شود. برای مثال سیستم اکولوموتور عدم ثبات را به صورت حرکات غیرارادی چشم نشان می دهد، جایی که سیستم تطابقی ومردمک به صورت قابل توجهی با نوساناتی در Focus وقطر مردمک مرتبط هستند. هنگامیکه سیستم اپتیکی چشم انسان به صورت یک سیستم یکپارچه مورد ارزیابی قرار می گیرد عملکرد همزمان آنهاوسایرمکانیزم ها به تصویر شبکیه دینامیک نوساندار منتج می شود. قابلیت چشم در تغییر Focus درارتباط باتغییر درقدرت و شکل لنز کریستالی درقرن هفدهم توسط دکارت،کپلروشینر به صورت صحیح مشاهده کردند. به صورت تعجب آوری تا سه قرن بعد جزئیات تغییرات وابسته به سن درهر کدام ازاجزا تطابق چشم به صورت کامل مشخص نشده است. متاسفانه تصورات ناصحیح درارتباط بامیزان اهمیت تغییرات دراجزای مشخص سیستم تطابقی باعث ایجادروشهای جراحی غیرمطمئن برای حفظ تطابق شده است. اساس میزان موفقیت حفظ تطابق در این روش ها به صورت ارزیابی Accommodation amplitude subjectiveمی باشد که قابلیت تطابق را باتوجه به تاثیر آنها درDepth-of-Focus بیشتر از آنچه هست تخمین می زند.به هر جهت پیشرفت های اخیر در وسائل Ubm,aberrometry,wavefront,mri برای ارزیابی Objective پاسخ تطابق به عنوان مثال تغییراتDioptric Refractive درقدرت چشم باعث فهم بیشتر سیستم تطابق فیریولوژیک وآناتومیک و تاثیر محوری اپتیک چشم در تطابق شده است. امروزه ثابت شده است که تطابق طبیعی چشم که به صورت subjective اندازه گیری می شود توسط افزایشDepth-of-Focus در زمینه Multifocality ناشی از آستیگمات تصحیح نشده و Longitudinal Chromatic Aberration وکوما تقویت می شود . همچنین تاکیدشده است که Aberration های Chromatic و Non Chromaticباتغییرات پاسخ دهی در جهت تصحیح درهنگامی که چشم باتصویرناشفاف برخورد می کند به تطابق کمک می کند.برای خوندن مطالب بیشتر در مورد چشم به آدرس redirect.php?a=[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] مراجعه کنید.