انتخابی جدید دردرمان بیماریهای التهابی چشم واربیت Biologic Agents عوامل بیولوژیک گروه جدیدی از داروها هستند که اخیرا دردرمان بیماریهای اتوایمون بکاربرده شده اند.پیدایش ومعرفی داروهای بیولوژیک افق وسیعی را درمان بیماریهای روماتولوژیک بازکرده است.نشان داده شده است که این داروها دربرخی بیماریهای روماتولوژیک بخصوص ارتربت روماتوئید موثرترازروشهای قدیمی تر است.عوامل بیولوژیک یک پروتئین است که با تکنولوژی نو ترکیبیDNA تولید می شودوطراحی آن برای ایجاد اثردرمانی براساس دانش ما ازپاتوبیولوژی بیماری است.بیشتر عوامل بیولوژیک آنتی بادی های منوکلونال هستند . مواداولیه بیولوژیک که دردرمان بیماریهای روماتولوژیک بکاررفته اند مهارکننده مانندEtanarceptوInfliximab(TNF)بوده اند.بدنبال آن مواد جدید تری وارد بازارشدند مثل Anakinra(مهارکننده رسپتور(IL-1و)Adalimumab منوکلونال آنتی بادی ضد (TNFآنتاگونیستهایTNFوIL-1 اکنون دردرمان آتریت روماتوئید مورد تائید قرارگرفته ومصرف می شوند.اخیرااین مواد درکنترل بیماریهای التهابی ونئوپلاستیک متعددی ازجمله درچشم واربیت نیزبکاررفته اند.این مواد بامهاربخشهای ویژه ای از پروسه التهابی مثل لنفوستیها،سایتوکاین،رسپتو رسایتوکاین هاو غیره اثرات ضدالتهابی خوداعمال می کنند.افق داروهای بیولوژیکداروهای ضد التهابی متعددی برای کنترلUveitisونیز Orbital inflammatory diseaseبکاررفته اند.داروی کلاسیک ضدالتهابی بیماریهای التهابی چشم واربیت کورتیکواستروئیدهاهستند.اغ ب این بیماران به استروئیدپاسخ می دهند.امامشکل اصلی عوارض ناخواسته این دارومی باشد بویژه اگربیمارنیازمند درمان درازمدت وبا دوز بالا باشد.متوترکسات،کلرامبوسیل سایکلوسپورین،ازاتیوین وتعداددیگری از داروهای کموتراپی نیز در کنترل بیماریهای التهابی چشم واربیت بکاررفته اند.اغلب این داروها مانند کورتیکواستروئید هادرمورداثرات ضدالتهابی غیراختصاصی وگاهی نیز موثرهستند وبعلاوه باعوارض جانبی جدی همراه می شوند.اکنون درپزشکی گرایش به سوی درمان اختصاصی تربیماریها است بطوریکه اثرات جانبی وآسیبهای جانبی به حداقل برسد.استفاده از مواد بیولوژیک گامی در جهت این دیدگاه است.نکته دیگری که به جذابیت تولید و بکارگیری این مواد می افزاید این است که طراحی و کاربرد آنها براساس یافته های پاتوفیزیولوژیک از مکانیسم های مولکولی التهاب است. تذکراین نکته ضروری است که هنوز کارآزمایی بالینی تصادفی منتشر شده ای نتایج این موادجدید را نسبت به درمانهای کلاسیک نشان نداده است.6 ماه قبل(اردیبهشت89) تعدادکارآزمایی های بالینی ثبت شده دررابطه با موادبیولوژیک140 موردبود که این رقم درهنگام نگارش این مقاله (آبان1389) به 5622رسید.مرورکلی انواع مواد بیولوژیک (داروهای آنتی لنفوستیک)*Rituximabنخستین باربرای درمان نئوپلاسم های B-cell بکاربرده شد وسپس به درمانهای بیماریهای اتویمون مانند ارتربت روماتوئید واردشد.اخیرا این دارو درکنترل Thyroid eye disease بکاربرده شده است.این دارویک منوکلونال آنتی بادی علیه سلولهای دارای20-CD است.*Alemtuzumab یک منوکلونال آنتی بادی علیه52 CDاست که برروی سطح سلولهای BوTوNK، ماکروفاژها ومنوستیها وجود دارد.این دارودربدخیمی های لنفوستیهایBوTبکاربرده شده است.ازآنجاکه لنفوستیهای 4CD+درپاتوژنزبیماریهای التهابی داخل چشمی نقش برجسته ای دارند کنترل این سلول ها باAlemtuzumab ازلحاظ تئوریک می تواند به کنترل این بیماریها کمک کند.Anti TNF a DrugsTNF - a*ازماکروفاژهاوسلولهای RPE دررتین آزاد می شوند. TNF aیک سایتو کاین پیش التهابی است Adalimumab.InfliximabوEtanarcept ازاین گروه موادهستند.*Infliximabو Adalimumabدرکنترلdiasease Idiopathic orbital inflammatory بکاررفته است.Blockage of cytokinereceptorDaclizumab* یک مهارکننده رسپتور2-IL است که درمان یووئیت سارکوئیدوزی بکاررفته است.سیتو کاین های نوترکیب انسانی وآنالوگهای سیتو کاین اینترفرون ها (TNF) پروتئینهایی هستند که بطورطبیعی توسط اغلب سلولهای بدن درپاسخ به عفونتهای ویروسی تولید می شوند.ازاین مواد دردرمان طیف وسیعی از بیماریهای نئوپلاستیک،هپاتیتC،بیماری ای اتوایمون استفاده شده است.Accessory Molecule TargetsAbatacept یکFusionmolecule است که شامل دو قسمت است: بخشی ازایمنوگلوبولین و بخشی ازرسپتورCTLA4.این دارومانع عملکرد مولکولی جانبی( (Accessory moleculeمی شودوبه این ترتیب سیناپسT-cell-APC نمی تواند بطور کامل سلولهایTرافعال کند. Abacept یک داروی موثر درکنترل ارتریت روماتوئید است.تاثیرآن درکنترلJra associated uveitis مقاوم به درمان گزارش شده است.Blockage to Adhesion MoleculeNatalizumab*یکی آنتی بادی منوکلونال علیه integrin4-a است.این مولکول اهمیت زیادی درمهاجرت لکوسیتها به روده وCNS دارد.این داروباموفقیت درکنترلMs بکاررفته است.گزارشاتی از بروز ((Progressive (PMC multifocal leukoencephalopathyوJakob-creutxfeld)Jc)همراه بامصرفNatalizumab وجود دارد.واماآینده:نقش درمانهای بیولوژیک دربیماریهای التهابی و نئوپلاستیک چشم واربیت درحال گسترش است.باید منتظر مطالعاتی درمورد اثربخشی وسلامت تجویز گروهای مختلف این رده دارویی دربیماریهای اربیت وچشم باشیم..گزارشات مقدماتی تاثیر برخی ازاین داروهاونیزشناخت بیشترما ازمکانیسم های پاتوفیزیولوژیک بیماریهای اربیت وچشم نویدبخش کاربرد وسیع این داروها دربیماریهای التهابی اربیت وچشم،بخصوص بیماریهای اتوایمون که همراه درگیری سیستمیک می باشند،است.برای خوندن مقالات بیشتر به سایت دکتر بابک باب شریف [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] مراجعه فرمائید.