ریسک اختلالات بینایی در کودکان دارای انسداد مجرای اشکی بیشتراستیک مطالعه جدید نشان میدهد که درکودکان انسداد مادرزادی مجرای اشکی ،ریسک اختلالات دید افزایش می یابد.براساس گزارش انجمن آمریکایی استرابیسم افتالمولوژی کودکان ، دربدو تولد بیش از 5%نوزادان دارای علائم انسداد مجرای اشکی در یک یا هر دو چشم هستند که با جاری شدن اشک روی مژه ها وگونه در روزهای اول تولد وتورم پلکها همراه ترشح وعفونت درموارد شدید مشخص میشود. بیش از90 % انسدادهای مادرزادی به صورت خود بخود درسال اول زندگی برطرف می شوند.اما بابهبود انسداد،چه به صورت خودبخودی و یا با درمان مداخله ای، بازهم کودک درمعرض انیزومتروپی (یکسان نبودن عیب انکساری دوچشم) گلوکوم زودرس واختلالات دیگر چشمی قرارداد.براساس تحقیقات دکترBrain G.Mohnay وهمکارانش ازمرکزکلینیکی Mays درمینی سوتا، برای رد این اختلالات درنوزادان وکودکان باعلائم انسداد مجرای اشکی بصورت روتین باید مطالعات فوندوسکوپیک با مردمک دیلاته ورفراکشن با قطره سیکلوپلژیک انجام گیرد.محققان،پرونده های پزشکی 305کودک5 سال به پائین که دارای انسداد مجرای اشکی درمتوسط12 ماهگی بودند را مرورکردند وآنها را به کلینیک Mays ارجاع کردند.202 بیماربرای این علائم جراحی شده بودند.درمتوسط سن19 ماهگی (بین3ماه تا7سال)30 نفر آنها (8/9%) دارای آنیزومتروپی بودند که 16 نفر از آنها (2/5%) دارای آمبلیوپی نیزبودند.ازبین 30 بیماردارای آنیزومتروپی ،26 نفرهیپراوپیک بودند.23 بیمار با دوربینی (5/88%)دارای هیپروپی بیشتردر چشم دارای انسداد مجرای اشک بودند. در 2 کودک (7/7%) هیپروپی شدیدتری درچشم مقابل وجود داشت ودریک بیمار(8/3%)دارای انسداد دوطرفه مجرای اشکی، آمبلیوپی هردوچشم با شدت بیشتردریک چشم داشت.دربیماران با آنیزومتروپی ،بطورمتوسط هیپروپی بیشتر(P= 0,005) بعنوان اختلال انکساری اولیه واختلال رفراکتیونهایی(p