سردردناشی ازتماشای تصاویرسه بعدی درآواتارناشی ازاسترابیسم یاسایر وضعیت های دید دوچشمیاگرجنگجوی غربی، بومیان اصیل ماجرای آواتارجیمز کامرون را نجات می دهد، برای اینکه شما را دچار سردرد کند کافی نیست ،اما تمرکز کردن بر روی تصاویر سه بعدی و زیبایهایش به مدت 162 دقیقه خیلی خوب می تواند شما را دچارسردرد نماید، واگراین مسئله اتفاق بیفتد می تواند نشانی ازیک بیماری قابل درمان باشد.دکتر مایکل روزنبرگ ازدانشگاه نورث وسترن شیکاگو، ایالات متحده که متخصص جراحی آب مروارید ونوروافتالمولوژی وجراحی رفراکتیواست می گوید ممکن است تعداد زیادی ازافرد باعلائم سوماتیک چشمی درصورت دیدن تصاویرسه بعدی وجودداشته باشند که می تواند ناشی ازخیلی چیزها باشد. اگرکسی به من گفت که با تماشای آواتار دچار سردرد می شوم بدنبال علتش هستم که چرا این حالت پیش می آید؟درمورد همسردکتر روزنبرگ که مبتلا به آنیزومتروپی خفیف است دیدن تصاویر سه بعدی احتمالا مسبب این سردرد می باشد. من وپسرم درمدت 90 دقیقه تماشا کردن فیلم مشکلی نداشتیم ولی همسرم دچارحالت تهوع شد.اوعینک سه بعدی رابه مدت20 دقیقه درآورد ومشکل رفع شد و زمانی که عینک را گذاشت دیگرمشکلی نداشت.دکتر روزنبرگ معتقد است که تلاش برای ترکیب تصاویر مختلف ارائه شده به هرچشم بدون استراحت باعث خسته شدن اومی شود.برای دیدن تصاویر سه بعدی شما نیازمند تصاویر بطورمساوی و واضح در هر دو چشم هستید. اگرچشمان شما تصاویر را بطور یکسان نمی بینند با وجود این که میتوانید تصویرعادی سه بعدی داشته باشید اما انرژی مغزبرای ترکیب نمودن دو تصویرافزایش می دهد. درنهایت آن همان چیزی است که شما را دچارسردرد می کند اما این موقیعت چشم شما است که باعث ایجاد کار اضافی برای مغزشما می شود. تحت شرایط عادی این نمی تواند بعنوان یک مشکل محسوب شود.زمانی که شما درپشت کامپیوتر دچارخستگی میشوید به مدت 5 دقیقه بلند شوید وبه چشمانتان استراحت دهید ولی زمانیکه شما درسینما هستید مجبورید به مدت طولانی ترمتمرکز شوید.دیوید گرافت از دانشگاه سندیاگوی کالیفرنیا اظهار می دارد که حتی بیماران با بینائی عادی میتوانند مشکلاتی با قسمت های ازتصاویر سه بعدی داشته باشند چون امکان تمرکز کردن بر زمینه اشیاء که درجهان واقعی برای شما امکانش هست وجود ندارد.تمرکزدرفیلم ازآنجائیکه جیمز کامرون آنرا می خواهد ماندگاراست. اگرشما ازکنار به حیوانات یا مخلوقات نگاه کنید نمی توانید روی آن تمرکز کنید. شما شیوه تمرکز راعوض می کنید اما این تصویر را واضح نمی بینید. شما برای جلوگیری ازسردرد مجبورید با این جریان حرکت کنید. اواضافه می کند که حتی سازگار شدن باعینک های سه بعدی می تواندایجاد ناراحتی کند.دکتر گرفت می گوید سردرد طولانی و بزرگ ویا ضعف درمشاهده تصاویر سه بعدی ممکن است ناشی از یک بیماری قابل علاج باشد. مخصوصا در بچه ها ممکن است یک علامت هشدار دهنده( Red Flag ( وتقریبا تبدیل به یک آزمون غربالگری برایAmbliopia strabismusوAnisometropia می شود. Ocular motilityدکترگرانت می گوید دربیماران با شبکیه غیرمنطبق (Retinal correspondence) که احتمالا همسانی یاعدم تعادل درماهیچه های کنترل کننده چشم دارند بیشترین علائم ناراحتی را درمشاهده تصاویر سه بعدی دارند وچون فیلم های سه بعدی اصولا گرایش به اغراق آمیز کردن دوتصویررا مافوق آنچه که هر روزه اتفاق می افتد را دارند.درحالیکه بیماربامقدارکمی عدم تعادل چشمی ممکن است هرگزمشکلی درهمگراکردن تمام تصاویری که هرروزتجربه می کند نداشته باشد. ولی همگرائی بزرگتر(Greater convergence)که برای دیدن تصاویر سه بعدی نیازمی شود ممکن است باعث خسته شدن عضلات وتوانائی نوروآداپتیو شود.دکترگرانت ابراز می دارد که با فرزندان چهارده و9ساله ام پیش رفتم وهمگی باخستگی دست کشیدیم. منMild convergence insufficies دارم که آن فیلم برای من یک تمرین بود. دکترروزنبرگ برای بیمارانی که با تصاویرسه بعدی مشکل دارند پیشنهاد می کند ازنظرOcular motility disturbanceارزیابی شوند. آنهاممکن است مشکلاتی داشته باشند ولی ازآن آگاهی نداشته باشند. او پیشنهاد ارزیابی برای فوریا وتروپیا را می کند.بیمارانی که فوریا دارند عدم تعادل عضلانی دارند وبدلیل عدم دوبینی فراموش می شوند ولی بیمارانی که دوبینی دارند حداقل دربعضی شرایط دچاردوبینی میشوند ولذا اگر آنها دچاردوبینی شوند اصلا قادربه دیدن تصویر سه بعدی نخواهدبود.این شرایط ممکن است مادرزادی باشد.یادرنتیجه تروما ،تومور،دیابت وسایر بیماریهای سیستمیک مثل مولتیپل اسکلروزیس، میاسنتی گراویس یا تیروئید ایجاد شده باشد که ممکن است دربزرگسالان قابل درمان باشد.دکترروزنبرگ اخیرا جراحی استرابیسم را برروی زنی انجام داده است او آواتار را دیده بود اما نتوانسته بود قبلا تصاویر سه بعدی رااصلا ببیند.قبل از جراحی چشم اومتمرکز نمی شد.تا جائیکه اوفقط ازیک چشم استفاده می کرد.من فکرنمی کردم که اوتوانایی زیادی دربازیافتن تصاویرسه بعدی داشته باشد. اماوقتی که اوبعد ازدوروز ازجراحی مراجعه کرد چشمانش ارتو بودندو وقتی عینک سه بعدی به چشمان اوگذاشته شد اوتوانست همه تصاویر سه بعدی راکه برای آزمایشات استفاده می کردیم ببیند حالا اوقصددیدن اوآثاررادارد.دکترگرانت گفت یک بیمارراکه دید دو چشمی نسبت به آواتارنداشت بعد ازتجویزSpectacl prismsبا هیجان نزد من آمد چون سرانجام توانسته بودتصاویر سه بعدی راببیند.تلویزیون سه بعدیجالب توجه است که آواتار توجه زیادی را به مشکلات تصویر سه بعدی جلب کرده است.دکترروزنبرگ می گوید کامرون این فیلم راهوشمندانه طراحی کرده، اوآن را به نحوی ایجاد کرده تا فقط چیزی راروی صفحه ببیند که از شما میخواهد به آن نگاه کنید. برای مثال زمانی به یک صفحه فوکوس می کنید که یک تانک به سمت شما حرکت می کند ولی دورنمای (بک گراند )آن به این صورت نیست.دکترروزنبرگ گمان می کند زمانیکه تصاویر سه بعدی به تلویزیون راه یابد بینندگان بیشتری بامشکل مواجه خواهند شد.همچنین مشکلاتی در تصویر سازی هست که چگونه یک رخداد ورزشی همچون فوتبال می تواند بدون حرکات سریع تولید شود. مردم تمایل فراوانی بهSymptomatic watchingبرروی صفحه کوچک دارند.همچنین تحقیقات بعمل آمده توسط شبکه کابلیESPNیافته های فوق را تایید می کند در واقع مشاهده گران تصاویر ورزشی سه بعدی و بویژه با تغییر حالت تصویر با دوربین های سریع دچاراحساس ناراحتی درچشمان خود شدند اماESPN تصمیم به برقراری تصاویر سه بعدی درمسابقات جام جهانی که درتاریخ 11ژوئن آغازمی شود وهمچنین بیش از85%مسابقات تلویزیونی تاپایان سال گرفته اند همچنین تلویزیون های نشان دهنده تصاویر سه بعدی به فروش خوبی می رسند اما امکان دارد موجی ازسردرد ناشی از مشاهده این تصاویر بوجودآید. قطعا درصد زیادی ازجمعیت تلویزیون های سه بعدی را نامناسب وآزاردهنده خواهند یافت.ازسوی دیگر اگرفردی متوجه شد که پاسخ بینائی اش نسبت به تصاویر سه بعدی بادیگران متفاوت است باید تحت معاینات بینایی قرارگیرد. برای خوندن مقالات بیشتر در مورد چشم، به آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] سر بزنید.