پیرچشمی یاShort Am Syndromeکاهش تطابق واختلال دردید نزدیک است که به طورطبیعی پس از40سالگی رخ می دهد.رابطه دقیق بین انقباض عضلات سیلیاری وکشش درناحیه زنول هاوعدسی چشم بطور دقیق شناخته نشده است ودراین زمینه تئوری های زیادی مطرح می شود.درسال1850،Helmholtz بیان نمود که درحال عادی زنول ها درناحیه آکواتور بیشتر درحال کشش بوده و با انقباض عضله سیلیاری این کشش برداشته می شود که باعث افزایش قطرقدامی- خلفی عدسی و نیزافزایش قدرت انکساری آن شده و نیز رفراکتیو برای دید نزدیک فراهم می شود.برخلاف این نظریه که عملکرد همه زنول ها درناحیه قدامی ،خلفی واکواتور لنز یکسان می باشد،Ronald Schacharدرسال 1992تئوری متفاوتی رابیان نمود.اومتعقد بود که زنول ها ی درناحیه قدامی،خلفی و اکواتور لنز عملکرد متفاوت و مستقل ازهم دارند بطوریکه درطول تطابق و یا انقباض عضله سیلیاری زنول ها درناحیه قدامی وخلفی عدسی شل شده ولی زنول ها در اکواتور عدسی دچار کشش می شوند که باعث افزایش قطرقدامی خلفی لنز خواهدداشت.براین اساس علت پیرچشمی کاهش فاصله بین عدسی چشم و عضلات سیلیری بدنبال رشد عدسی چشم وافزایش قطر آن می باشدکه این کاهش فاصله به نوبه خود تاثیر کشش زنول ها درناحیه اکواتور را کم نموده لذاقدرت تطابق کاهش می یابد.درسال2001،Colemanو Fishتئوری دیگری رامطرح نمودند که براساس آن عدسی چشم،زنول ها و ویتره قدامی به عنوان یک دیافراگم عمل کرده که باا نقباض عضله سیلیاری وباایجاد یک گرادیان فشاری این دیافراگم به سمت قدام حرکت کرده و باعث افزایش قدرت عدسی می شود.درسال2005،Strenkتوانست باتصاویرMRI ازناحیه عضلات سیلیری و عدسی چشم تئوری Schachar را اثبات کند.همانگونه که میدانید تمام عضلات بدن به صورت دوتایی بوده وantagonistوangonistدارند.براساس مطالعات مختلف اتصالات خلفی عضله سیلیاری،زنول ها درناحیه خلفی و نیز کوروئیدممکن است آنتاگونیست های عضله سیلیاری بوده که موجب بازگشت عضله سیلیاری به حالت نرمال پس ازتطابق می شوند.درحال حاضردرمان های مختلف برای پیرچشمی مطرح شده است ولی توافق کامل برای درمان پیرچشمی وجود ندارد لذا درمان پیرچشمی بعنوانHoly Grail(جام مقدس)عنوان می شود.Monovisionدراین معنا است که یک چشم رابرای دید دور وچشم دیگر(nondominant)رابرای دید نزدیک تنظیم کنیم.مونوویژن می تواندبه کمک استفاده ازلنزتماسی و یا جراحی رفراکتیو فراهم شود.نکته حائز اهمیت انتخاب بیماربرای درمان مونوویژن است و اینکه قبل ازدرمان حتما این حالت رابرای بیمار درمطب یاکلینیک تنظیم کرده که به بیمار نشان دهیم ازاین پس اینگونه خواهددید و درصورت تمایل و رضایت بیمارجراحی انجام شود.بهترین افراد برای مونوویژن بیماران بامیوپ اندک بین سنین40تا50 سال هستند.Conductive Keratoplasty:دراین روش بااستفاده ازانرژی رادیوفرکوئنسی باطول موج 350کیلو هرتز در استرومای قرنیه درناحیه میدپریفری حرارتی تا65 درجه سانتیگراد ایجاد کرده که این حرارت موجب Shrinkage کلاژن قرینه می شودوقرنیه درناحیه مرکزی Steep شده که دید نزدیک را بهبود خواهد بخشید.علیرغم اینکه این روش دارای FDA approvalطبق مطالعات مختلف اثر آن پس ازشش ماه برگشت می کند.MultifocalloL:لنزهای مولتی فوکال اولین بار درسال 1985وارد بازار شدند این لنزها با تغییر در قدرت لنز در سطوح قدامی و یا خلفی به صورت دوایر متحدالمرکز دید دور ودید نزدیک را اصلاح می کنند.کاشت لنزهای مولتی فوکال باید همیشه دوطرفه و با حداقل فاصله جراحی برای دو چشم انجام شود و همچنین انتخاب بیمار اهمیت زیادی دارد.عوارض لنزهای مولتی فوکال شامل،اشکال درمحاسبه قدرت لنز،کاهش حساسیت کنتراست ، Glare وهاله بینی هنگام غروب،افزایش اعواج اپتیکال و همچنین دسنتربودن لنز بدلیل اشکال در کپسولور کسیس هستند.همچنین بایدتوجه نمودکه تمام بیماران قادر به تطابق عصبی(neuroadaptation)برای لنزهای مولتی فوکال نخواهند بود.Accommodating IOL :این لنزهای داخل چشمی دارای یک ناحیه نازک بین اپتیک و هاپتیک لنز هستندکه باانقباض عضله سیلیاری موجب حرکت اپتیک به سمت قدام شده و پاور لنز برای دیدنزدیک افزایش می یابد. مطالعات نشان داده اند که با انقباض عضله سیلیاری این لنزها به سمت قدام حرکت می کنند ولی این توانایی بتدریج کاهش می یابد.همچنین حرکت لنز به سمت خلف و ایجاد هیپروپی شدید ازعوارض این لنزها می باشد.لنزهای تطابقی جدید دارای دواپتیک می باشند.این لنزها دارای یک پاور ثابت درقسمت قدامی بوده که توسط یک هاپتیک فنر شکل به یک اپتیک خلفی متصل می شود.پاوراپتیک خلفی براساس محاسبه لنز داخل چشمی متفاوت می باشد. اپتیک قدامی که پاور ثابت دارد متحرک بوده و با انقباض عضله سیلیاری به سمت قدام حرکت کرده و بااثر تلکسوپ گالیله قدرت لنز می تواند تا 15 دپوپتر افزایش یابد. WIOLلنز داخل چشمی با پلیمرWIGELمی باشد به صورت دیسک کامل ،با قطر 9 میلیمتر بوده و داخل کپسول پس ازجراحی کاتاراکت قرارمیگیرد،میتواند موجب تداوم در تطابق گردد.Corneal Inlays:به صورت لنزهای کوچک بوده که در استرومای قرنیه کاشته میشود این لنزها با سه مکانیسم موجب اصلاح پیرچشمی میشوند.1-Pinhole effectکه باافزایش عمق فوکوس،دیدنزدیک را افزایش میدهند.2-Cornealreshapeاین لنزها موجب افزایش انحنای قرینه و Steepشدن آن در ناحیه مرکزی شده که دید نزدیک را اصلاح می کنند.3-Refractive powerاین دسته ازinlay،دارای پاورهای مختلف برای اصلاح پیر چشمی هستند:لازم به ذکر است که این روش درحال حاضرFDA approval ندارد و باید توجه نمود کهinlay را در چشم nondoninantقرار داد. Inlayبا استفاده ازمیکروکراتوم و تهیه یک فلپ در عمق 180 میکرون در قرنیه کاشته می شود. Refractive Surgery:روش جراحی لیزر برای پیرچشمی شامل جراحی رفراکتیو برای ایجاد قرنیه مولتی فوکال،intracorوsupracorمی باشد. در این روش ها قرنیه در ناحیه مرکزی Steep شده ودیدنزدیک اصلاح می شود.مطالعات مختلف تاثیر این روشها را نشان داده اند ولی عوارضی چون ازدست دادن دیداصلاح شده دور،کاهش حساسیت کنتراست و افزایش اعواج درجه بالا(HOA)ونیز برگشت پیرچشمی گزارش شده اند.در مجموع میزان رضایت بیماران از اصلاح پیرچشمی دراین روش هابیش از60درصد نبوده است.لذا انتخاب مناسب و دقیق و همچنین توضیح در موردنوع جراحی وعوارض آن دردرمان پیرچشمی بیمارحائز اهمیت می باشد.برای خوندن مقالات بیشتر در مورد چشم به آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] سر بزنید.