دیوار پرده ای یک از اجزاء به کار رفته در فناوری نماسازی ساختمان های بلند است.عملکرد دیوار پرده ای در ساختماننمای ساختمان مشتمل بر پنجره ها ی دیواری، اجزاء پوشاننده و دیوار پرده ای است که جداره بیرونی ساختمان را می سازد. سیستم دیوار پرده ای اکنون علاوه بر جنبه های زیبایی و کاربردهای دیگری که دارد، در سازه ساختمان هم اهمیتی به اندازه اجزاء سازه ای یافته است. دیوار پرده ای از آنجا که بیشترین ارتباط را با اتمسفر خارجی ساختمان دارد، باید طراحی مناسبی داشته باشد، و با در نظر گرفتن اصول کاربردی و پایداری باید به دقت نصب و نگهداری شود. جلوگیری از نفوذ آبجلوگیری از نفوذ آب به ساختمان، اساسی ترین عملکرد نمای ساختمان است. اما نصب صفحه های پرده ای کاملاً نشت ناپذیر عملاً غیرممکن است. به همین دلیل دو سطح مانع در مقابل آب ایجاد می شود. در سطح اول تلاش می شود از ورود آب به زیر نما جلوگیری شود و در صورتی که این آب از این مانع عبور کند، در سطح دوم باید مسیرهایی تعبیه شود که آب وارد شده از طریق آن بتواند به بیرون هدایت شود.نشت ناپذیری به هوااین عملکرد بیشتر به عنوان یک عامل زیست محیطی برای کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید ناشی از اتلاف یا جذب گرمای ساختمان از طریق منابع درونی و بیرونی در نظر گرفته می شود.redirect.php?a=*khane.com/special-article/curtain-wall-viewing-technology