درهای ظروف کاغذی انواع مختلفی دارد. ظروف کاغذی که به عنوان ظروف ماست استفاده می شود، به عنوان مثال، به طور کلی دو نوع در دارد: برای ظروف بزرگ مثلا ظروف ماست "خانواده" (250- 000/1 میلی لیتری) یک در پلاستیکی پرس شده استفاده می شوند، چون همه ماست ممکن است در یک وعده مصرف نشود و در نتیجه لازم است دوباره در ظرف بسته شود و برای ظروف کوچک یک وعده ای (150-200 میلی لیتر) نیز درب فویل مهر و موم حرارتی استفاده می شود.نوشیدنی های گرمی که در لیوان های کاغذی فروخته می شوند یک در پلاستیکی دارند، تا هم نوشیدنی داغ بماند و هم مایع درون لیوان بیرون نریزد. این درها رویشان یک سوراخ دارد که از طریق آن می توان نوشیدنی را نوشید. در سال 2008، استارباکس،، پس از اینکه مشتریهایش از این شکایت می کردند که قهوه داغ روی آنها می پاشد، در برخی از فروشگاه های خود، لیوانی را معرفی کرد که جلوی سوراخ روی در را می گرفت.لیوان کاغذی