گروه کنترل پمپ تلاش کرده است یک محصول کاملا هوشمندمخصوص بوسترپمپ های آبرسانی را وارد کند که تمامی خواسته های یک مصرف کننده بوستر یک پمپه تا پنج پمپه را با فشارثابت یکنواخت آبرسانی را تامین کند این اینورترb603 با عملکردهای چند گانه و با تنظیم پارامترهای آسان و با عملکرد چند منظوره در یک زمان که پاسخگویی مناسب جهت بوستر پمپهای آب مصرفی در اختیار مصرف کننده قرار میدهد.۱– تعدادی از عملکردهای اینورترb 603.۲- بدن نیاز به تابلوی برق فرماولوازم جانبی برقی۳- توقف کار به طوراتوماتیک زمانیکه آب در ورودی پمپها آب مورد نیاز تامین نیاشد. پمپ ها توسط اینوتر b603 خواموش وپس از یک دقیقه استارت مجدد که درصورت نبودن آب درمکش پمپها مجدد پمپ ها خواموش واعلام آلارم و قوع خطاها را اعلام می نماید۴- جایگزینی پمپ کمکی بطوراتوماتیک توسط اینورترb603 اینورترb603 درهنگام بروز خطا در پمپ اصلی و ادامه کارتوسط پمپ کمکی با فشارثابت .۵ – جابجا کردن پمپهابطوراتوماتیک توسط اینورترb603 درسیستمهای چندپمپه به منظورطولانی کردن عمر بوسترپمپ۶-جهت پیشگیری از( یخزدگی ) در مناطق سردسیراینورتر پس ازخواموشی پمپها به صورت اتوماتیک پمپهارابافرکانس پائین روشن وخاموش می کند .۷-اینورتر b603 بیست دو نوع عملکردکاربردی و محافظتی دستگاه و ده ها عملکرد دیگردرباره عملکرد اینورتربا تشکراز انتخاب این محصول اینورتر بدفورد b603 مخصوص پمپهای آب مصرفی ما تلاش کرده ایم یک محصول کاملا هوشمند مخصوص بوستر پمپهای آبرسانی با عملکردهای چند گانه با تنظیم پارامترهای آسان و سطح صدای پایین وباعملکردچندمنظوره دریک زمان پاسخگویی مناسب جهت بوسترپمپهای آب مصرفی در اختیارمشتریان عزیزقراردهیم.با سرویس دهی قابل توجه وبهتری برای شمابا کیفیت بالا وعملکرد چندگانه در سیستم های اینورتر بدفوردمدل b603 هوشمند تامین کنیم.عملکردهای محصول دربوسترپمپها تطابق باوضعیت آب,فشارثابت یکنواخت,تنظیم پارامترهای آسان,توقف اتوماتیک درصورت نبودن آب درپمپ,جابجاکردن پمپهادرسیستمهای چندپمپه درساعت های مختلف,جهت پیشگیری یخزدگی پمپ درمناطق سردسیر,زمان بندی آب دهی درساعت های مختلف,جایگزینی پمپ کمکی در زمان خرابی پمپ اصلی,کنترل فاز,کنترل جریان,کنترل ولتاژ,کنترل کمی ولتاژ,کنترل خطای فاز,کنترل اضافه بارفشارآب,کنترل نبودن آب درسیستم پمپ,کنترل ده هاعملکرد دیکر وغیرهعملکرد محصول درپمپ های شناورچاه آب میتوان اینورتر b603 رویه پمپ شناورها چاه نصب کرد تابصورت یک بوسترپمپ عمل کن